Priručnik za usklađivanje zakona

Priručnik za usklađivanje zakona

Tokom rada institucija za ravnopravnost spolova  na izmjeni i dopuni  zakona  uočeno je više mogućih konkretnih pristu- pa izmjenama pojedinačnih zakona. oni sežu  od izmjene načela zakona, preko uvođenja kvantitativne ravnopravno- sti u upravljačkim  tijelima i na radnim mjestima istog stup- nja složenosti, pa  sve do davanja prednosti kandidatima određenog spola  prilikom procesa imenovanja na funkcije ili zapošljavanja. također, iako se može činiti da je to samo formalnost, pažnju treba obratiti i na korištenje gender sen- zitivnog jezika, jer ipak ne treba podcijeniti utjecaj forme na formiranje svijesti u društvu.1

U članu 30. Zakona propisana je obaveza:

“Svi državni i entitetski zakoni,  kao i drugi odgovarajući propisi uskladit će se s odredbama ovog zakona, najkasnije u roku od 6 mjeseci.”

Pored toga, međunarodni standardi u oblasti ravnopravnosti spolova  su “živi instrumenti” koji neprestano mijenjaju obaveze država  u pogledu osiguranja mehanizama za ravnopravnost spolova. opće preporuke UN komiteta za eliminaciju diskriminacije žena su obavezujuće smjernice za države članice,  kojima se tumače odredbe konvencije  o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.  O primjeni ovih smjernica u pravnom sistemu Bosna i Hercegovina je dužna izvještavati u periodičnim izvještajima i na osnovi tih izvještaja  će UN komitet  za eliminaciju  diskriminacije žena  donositi svoje zaključke za Bosnu i Hercegovinu.

 Zaključnim komentarima komiteta za eliminaciju  diskriminacije žena za Bosnu i Hercegovinu,  usvojenim na trideset petoj sjednici, 15. maj – 2. juni 2006. godine, tačka 16. i 20.:

“16. Preporuka Komiteta je da zemlja članica ubrza postu- pak harmoniziranja zakona kako bi se ispoštovala obaveza utvrđena Zakonom o ravnopravnosti spolova  (član 30, stav 2), kao i svim članovima Konvencije, te kako bi se usposta- vile procedure za uspješnu  provedbu  i primjenu navedenih zakona.”

Ova preporuka se direktno  tiče harmonizacije zakonodavstva i svih drugih propisa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini  sa  zakonom o ravnopravnosti spolova  u BiH. Ovo je jedna  od najbitnijih  aktivnosti svih organa  koji su- djeluju  u kreiranju  zakonodavstva i drugih propisa, pa samim tim i organa uprave u okviru njihovog djelokruga rada.

 

Skills

Posted on

21. Januara 2014.