Vlada FBiH je na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine u Sarajevu, usvojila Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 -2021). Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, Federalno ministarstvo prostronog uređenja, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo pravde, Federalni zavod za statistiku, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba s invaliditetom i Gender centar FBiH.

Strategija za unapređenje pravai položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine(2016.-2021.)