Na prijedlog Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona, a uz podršku Gender Centra Federacije BiH,Vlada Kantona, na 332. sjednici, donijela je Odluku kojom usvaja Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona za period 2022.- 2025.godine.

Gender akcioni i finansijski plan (GAP) Unsko-sanskog kantona je strateško-planski dokument koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici a Koordinacioni odbor za ravnopravnost spolova pokrenuo je izradu ovog plana na inicijativu skupštinske zastupnice Ilde Alibegović. Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na rapravnost spolova i to sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom BiH (2018.-2022.), kao i sa drugim strategijama na državnom, entiteskom i kantonalnom nivou.

Gender akcioni i finansijski plan (GAP) Unsko-sanskog kantona izrađen je uz finasisjku podršku FIGAP II programa, finansiran od strane Švedske razvojne agnecije SIDA.

Dokument_ GAPUSK_compressed