Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je usvojila Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027. godina. Njen strateški cij je smanjenje nasilja u porodici. Prioriteti su poboljšanje sistemske prevencije, te unapređenje sistema sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja u porodici kroz promociju tolerancije, nenasilja i rodne ravnopravnosti u porodici i društvu, kao i razvijanje mehanizama ranog prepoznavanja i otklanjanja faktora rizika za nasilje u porodici.

Inače, ova strategija rezultat je sveobuhvatnih analiza domaćih i međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti, kao i evaluacije prethodne, istoimene strategije koja je važila za period 2013-2017., te Akcionog plana 2018-2020. godina. U novembru 2020. godine Federalna vlada je zadužila Gender centar FBiH da pokrene aktivnosti radi pripreme nove strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, te je shodno tom zaduženju, na izradi ove strategije radio sedmočlani izvršni tim sastavljen od predstavnika/ca nadležnih institucija.

Kako adekvatan društveni odgovor uz sveobuhvatne preventivne radnje dugoročno vodi do nulte tolerancije na nasilje i stvarnom smanjenju nasilja u porodici, tako ova strategija obuhvata provođenje niza mjera. One su usmjerene na unapređenje zaštite žrtava nasilja u porodici, socijalne i zdravstvene zaštite, psihološke podrške, te smještaja u sigurnu kuću i osiguravanja privremenog smještaja. Također, obuhvataju i pravna savjetovanja, programe zapošljavanja, edukacije, te materijalnu podršku, ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje. Među mjerama za unapređenje istražnih i pravosudnih radnji u slučajevima nasilja u porodici, u Strategiji se ističu poboljšanje uslova za žrtve nasilja, djecu žrtava i svjedoke, kao i efikasnosti rada službenih lica u slučajevima nasilja u porodici.

Imajući u vidu faktore rizika, prevencija nasilja u porodici zahtijeva rano prepoznavanje i prevenciju nasilja u djetinjstvu, povećan obuhvat obrazovanja, ekonomsko osnaživanje, jačanje društvene svijesti, prevenciju drugih oblika krivičnih djela i prekršaja, kao i rano prepoznavanje i liječenje bolesti ovisnosti.

Kako je obrazloženo, izradi danas usvojene strategije prethodile su, između ostalog, javne rasprave koje su održane u sjedištima svih deset kantona, a na kojima je učestvovala 121 osoba. Tematsku grupu za izradu ove strategije činilo je 11 eksperata/ica koji praktično rade na poslovima prevencije, zaštite i postupanja u slučajevima nasilja u porodici, a partnersku grupu za konsultacije u procesu izrade Strategije, 25 predstavnika/ca kantonalnih vlada, nadležnih institucija, relevantnih nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana. Tako je osigurana koordinacija s ciljem harmoniziranog učešća svih institucionalnih i socio-ekonomskih aktera, a koji su održavali sastanke tokom procesa izrade dokumenta. Ovaj dokument predstavlja i sektorsku strategiju kojom se postižu ciljevi Strategije razvoja FBiH 2021-2027. Također, Strategijom se ispunjavaju i obaveze iz Istanbulske konvencija (Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici), koju je BiH ratificirala i preuzela obavezu da osigura uslove za sprečavanje nasilja, provođenje istrage, kažnjavanje počinilaca nasilja, kao i uslove reparacije žrtvama nasilja.

Vlada će danas usvojenu strategiju dostaviti Federalnom parlamentu radi razmatranja i donošenja, a Gender centar FBiH koji je pripremio prijedlog dokumenta zadužen je da formira posebno tijelo za praćenje provedbe Strategije.