Vlada Kantona Sarajevo na 49. sjednici održanoj 28.11.2019. godine je svojim zaključkom usvojila Gender akcioni plan Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2021. godine.

Gender akcioni plan KS usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na ravnopravnosti spolova i to sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine (2018.-2022.), kao i sa drugim strategijama na državnom, entitetskom, i kantonalnom nivou. Ovaj strateški cilj je izuzetno važan za kreiranje svih aktivnosti kantona jer prepoznaje ključne prioritete u oblasti ravnopravnosti spolova kao i ciljeve koji bi se trebali postići do kraja provođenja Gender akcionog plana BIH. Na taj način dat je prioritetni okvir djelovanja i kantona zajednica i ovih šest prioriteta bi trebao biti osnov svih programa mjera koje se donose na kantonalnom nivou.

Gender akcioni planovi na nivou jedinica kantona su stoga najefikasniji način provođenja ove obaveze. Ustav KS garantuje najviši stepen ljudskih prava i osnovnih sloboda preuzimajući standarde koji su sastavni dio Ustava FBIH. Zbog toga, Gender akcioni plan KS doprinosi ostvarivanju ljudskih prava i sloboda koji imaju snagu ustavnih odredbi KS. Na osnovu toga, Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine KS inicirala je izradu Gender akcionog i finansijskog plana kao strateškog dokumenta za dosljedno provođenje ustavnih i zakonskih obaveza jer se njime osigurava koordinirano u usmjereno djelovanje svih tijela KS. Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine Kantona Sarajevo je na sjednici od 29.01.2019. usvojila prijedlog za Vladu KS da donese Gender akcioni plan. Vlada Kantona Sarajevo na 20. sjednici održanoj 16. maja 2019. godine imenovala je Tim za izradu Gender akcionog plana u Kantonu Sarajevo.Tim su činili predstavnici kantonalnih ministarstava i nevladinih organizacija, a proces je koordinirao Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Odlukom zadaci Tima bili su da u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine za period od 2018. do 2022. definiše prioritete i transferzalne oblasti djelovanja, koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo, te izradi nacrt Gender akcionog plana za Kanton Sarajevo.

Tokom sastanaka tima analizirano je stanje ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo i utvrđene su oblasti neravnopravnosti spolova, identificirane su strukturalne prepreke za ravnopravnost spolovs i prilike za unapređenje trenutnog stanja te je izrađen nacrt dokumenta. Na osnovu materijala i prijedloga tima, Gender Centar Federacije BIH je putem FIGAP II programa podržao izradu nacrta dokumenta.

Gender akcioni plan Kantona Sarajevo.