UN Komitet za eliminaciju diskriminacije prema ženama (CEDAW Komitet) razmotrio je Šesti periodični izvještaj o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Konvencija), na 74. zasjedanju, održanom 30. oktobra 2019. godine u Ženevi. Delegacija Bosne i Hercegovine, sačinjena od predstavnika/ca  Agencijom za ravnopravnost spolova BIH MLJPI BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, prezentovala je Šesti periodični izvještaj CEDAW Bosne i Hercegovine. Na osnovu prezentovanog izvještaja, CEDAW Komitet dao je Zaključne napomene na Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine, koje sadrže preporuke za unapređenje položaja i eliminisanje diskriminacije žena po svim članovima CEDAW Konvencije.
Zaključna zapažanja su dostupana na sljedećem linku:

BOS_CEDAW-C-BIH-Concluding-Observations-6_AsAdopted