Obilježavanje Međunarodnog dana muškaraca u svijetu ima za cilj da doprinese unaprijeđenju zdravlja muškaraca, mladića i dječaka, te harmonizaciji odnosa među spolovima kroz promociju rodne ravnopravnosti i naglašavanje pozitivne uloge muškaraca u porodici, braku, poslu i društvu uopšte.

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine želi da ukaže na rezultate istraživanja koje su proveli u saradnji sa Asocijacijom XY kroz projekat „Muškarci i primarna zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Cilj projekta je bio prikupljanje podataka o zdravstvenim navikama muškaraca i faktorima koji utiču na njihov pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Otvorena pitanja ispitanicima su ponudila paletu tema za razgovor sa doktorom medicine, a poslužit će za dizajniranje edukativnih kurseva, informativnih materijala i tema za okrugle stolove. Rezultati pokazuju da je veliki uticaj partnera kod povjeravanja zdravstvenih problema, te i to treba biti jedan od značajnih komunikacionih kanala. Potrebno je obnoviti i aktuelizirati kampanje o značaju redovnih pregleda prostate kao i problemu postojanja velikog procenta pušača. U muškoj populaciji još uvijek je prisutna „kultura niskih očekivanja“ i nepostojanja jasnih vizija o tome šta se sve podrazumijeva pod zdravljem i bolesti.

„O muškom zdravlju malo se govori i potrebna je destigmatizacija koja je posljedica kulturoloških uticaja. Zaštita zdravlja muškaraca nije važna samo za njih i njihove porodice već i za svaku zajednicu u kojoj žive i rade. Potrebno je stalno informiranje muškaraca o svim faktorima rizika bitnim za njihovo zdravlje“ istakla je direktorica Gender Centra Federacije BiH, Ana Vuković.

Također, Vuković ističe da kroz posebne faze projekta i prikupljanja podataka o zdravstvenim navikama muškaraca, te faktorima koji utiču na njihov pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti, vrši se direktan doprinos ostvarivanju ravnopravnosti spolova planiranih kroz provedbu aktivnosti Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine čiji je fokus usmjeren na oblasti zdravlja, prevencije i zaštite, kroz rodnu perspektivu sa fokusom na ulogu muškaraca.

“Rezultati ovog istraživanja potvrđuju kako se treba posvetiti uspostavljanju rodno zasnovanog okvira unutar zdravstvenog sektora u FBiH koji će omogućiti razvijanje posebno kreiranih usluga za muškarce i žene shodno njihovim potrebama i životnoj dobi, te kreiranje jasno artikulisane zdravstvene politike koja će biti posvećena muškom zdravlju”, navela je dr. Aida Pilav, dodavši kako je izuzetno bitno ustrajavanje na gender senzitivnim politikama koje moraju biti vidljive i u zdravstvenom sektoru.