U kontekstu dvadesete godišnjice Četvrte svjetske konferencije o ženama i usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje Agencija za ravnopravnost spolova BiH  u saradnji i uz podršku UN WOMEN je izradila Izvještaj o pregledu napretka u provođenju Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje za Bosnu i Hercegovinu “Peking +20”.

Pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje je usvojena na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama, koja je održana 15. septembra 1995. godine. Osnovni cilj Pekinške deklaracije je unapređivanje „ciljeva jednakosti, razvoja mira u korist svih žena u svijetu i u interesu čovječanstva u cjelini“. Platforma za akciju se bavi prije svega otklanjanjem prepreka za ravnopravno učešće žena u ekonomskom, kulturnom i političkom odlučivanju, kao i za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca u privatnom i javnom životu.

B20 (2)

 

Agencija za ravnopravnost spolova BIH je organizirala 5 sastanaka sa organizacijama civilnog društva kako bi se glas žena i muškaraca Bosne i Hercegovine reflektirao u izvještaju koji će biti predstavljen na 59. sjednici Komisije o statusu žena Ujedinjenih naroda 2015. godine. Na ovim sastancima učestvovalo je preko 100 predstavnika preko 80 organizacija civilnog društva i akademske zajednice u BIH.

Ciljevi konsultacija bili su:

  • Upoznavanje sa procesom izrade izvještaja po Pekinškoj deklaraciji i Platformi za djelovanje 20+,
  • Definisanje ključnih prioriteta za izradu Izvještaja,
  • Definisanje ključnih prioriteta koji se odnose na prilike i izazove u provedbi Platforme za djelovanje i dodatnim prioritetima, uključujući i preporuke za ojačavanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena prema Održivim ciljevima razvoja i planu za razvoj nakon 2015.
  • Raspravu povodom prvog nacrta pregleda napretka
  • Detaljna rasprava u vezi sa ključnim prioritetima koji se odnose na prilike i izazove u provedbi Platforme za djelovanje i dodatnim prioritetima, uključujući i preporuke za ojačavanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena prema Održivim ciljevima razvoja i planu za razvoj nakon 2015

Dokumenti:

Pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje

SMJERNICE ZA IZRADU PREGLEDA O NAPRETKU (IZVOD , dio I, stranice 2-5)