Sljedeći statistički podaci pokazuju da se broj žrtava nasilja u porodici, žena i djece, smještenih u sigurne kuće povećava (sa ukupno 316 u 2010. na 317 u 2011, te na 395 u 2012. god.). Veliki je broj djece (175 u 2010, 165 u 2011. i 217 u 2012. god.). Najveći broj žrtava boravi do jedan mjesec (oko 64%), a broj onih koji borave više od tri mjeseca se smanjio, sa 15% 2011. god. na 12% 2012. godine.

 

Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući (2010)
Naziv sigurne kuće ukupan broj žrtava žene djeca do 1 mjesec 1 do 3 mjeseca više od 3 mjeseca
„Mirjam“ Caritas, Mostar 14 7 7 6 4 4
„Marguerite“ Žena BiH, Mostar 41 17 24 25 15 1
„Vive žene “ Tuzla 79 42 37 50 24 5
„Kuća spasa“ Žene sa Une, Bihać 22 9 13 17 3 2
„Medica“ Zenica 68 33 35 43 20 5
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo 92 33 59 44 29 19
UKUPNO 316 141 175 185 95 36

Tabela 61 Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući u 2010. godini

 

Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući (2011)  
Naziv sigurne kuće ukupan broj žrtava žene djeca do 1 mjesec 1 do 3 mjeseca više od 3 mjeseca
„Mirjam“ Caritas, Mostar 15 8 7 4 3 8
„Marguerite“ Žena BiH, Mostar 32 19 13 25 5 2
„Vive žene “ Tuzla 95 47 48 74 19 2
„Kuća spasa“ Žene sa Une, Bihać 20 11 9 9 7 4
„Medica“ Zenica 61 29 32 48 11 2
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo 92 40 52 42 22 28
Prihvatni centar za žrtve nasilja Jajce 2 1 1     2
UKUPNO 317 155 162 202 67 48

Tabela 62 Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući u 2011. godini

 

 

Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući (2012)
Naziv sigurne kuće ukupan broj žrtava žene djeca do 1 mjesec 1 do 3 mjeseca više od 3 mjeseca
„Mirjam“ Caritas, Mostar 17 9 8 11 4 2
„Marguerite“ Žena BiH, Mostar 72 40 32 64 2 6
„Vive žene“ Tuzla 87 45 42 48 33 6
„Kuća spasa“ Žene sa Une, Bihać 46 18 28 30 8 8
„Medica“ Zenica 84 31 53 57 16 11
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo 89 35 54 52 19 18
UKUPNO 395 178 217 262 82 51
Tabela 63 Broj žrtava nasilja i dužina boravka u sigurnoj kući u 2012. godini

 

Izdvajanje za finansiranje sigurnih kuća 2011. godine iznosilo je 180.000 KM i 2012. je povećano na 220.000 KM (ali je smanjeno 2013. god. na 162.000 KM). Na taj način ne može se garantirati kontinuitet u pružanju ove zaštite, niti njena dostupnost. Uz ostale servise koje treba osigurati, kao što su zdravstvena zaštita uključujući i psiho-socijalnu podršku, pravna zaštita, pomoć pri pronalaženju posla i stanovanja i ostale potrebne usluge za koje su, također, potrebna značajna finansijska sredstva, jasno je da je veoma teško pružiti sveobuhvatnu podršku i pomoć ovoj vulnerabilnoj kategoriji stanovništva.