JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za analizu rada općinskih/gradskih komisija za ravnopravnost poslova u Bosni i Hercegovini

O programu

FIGAP II Program će biti usmjeren na četiri stuba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja, struktura koje obavljaju poslove u skladu sa mandatima, učinkovitih sistema i procesa baziranih na rezultatima, te ojačanih kapaciteta i sastava osoblja (uključujući i praćenje promjena), kako je definirano u FIGAP II Teoriji Promjene. Nadalje, programski pristup je u potpunosti usklađen sa instrumentom UN WOMEN-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (“Gender Equality Facility”) koji je uspostavljen kako bi se omogućio pristup IPA fondovima u okviru procesa EU integracija u oblasti razvoja kapaciteta i sistema za integriranje načela ravnopravnosti spolova.

Intervencijska logika pojašnjava i međusobno povezuje glavne elemente FIGAP II Programa koji omogućavaju dalje unaprijeđenje praksi uključivanja i promocije načela ravnopravnosti spolova, kroz standardiziran pristup širom javne uprave, kako je definirano u GAP-u BiH.

Krajnji korisnici su žene i muškarci koji su na udaru rodno zasnovane diskriminacije i rodne nejednakosti. Njihova prava, mogućnost izbora i stvarne mogućnosti će biti unaprijeđeni efektnijom provedbom GAP-a BiH kroz jačanje institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, provedbom preuzetih obaveza iz Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, obaveza iz CEDAW-a, provedbom preporuka UN-a SC1325 i VE za države članice i druge standarde u procesu EU integracija.

Iz tog razloga vizija FIGAP II je da javne odluke (politike, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za postizanje ravnopravnosti muškaraca i žena, djevojčica i dječaka. Da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018 do 2021. godine.

Slijedeći programski ciljevi i rezultati su definirani u sklopu FIGAP II Programa.

Ciljevi su kako slijedi:

 1. Uspostavljene rodno – odgovorne politike u prioritetnim oblastima (rodno zasnovano nasilje, ekonomsko osnaživanje žena, učešće u javnom i političkom životu);
 2. Osposobljeni institucionalni mehanizmi i strukture za ravnopravnost spolova  da djeluju  u skladu sa definisanim mandatima;
 3. Uspostavljeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti spolova;
 4. Osposobljeni i održivi stručni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za uvođenje, primjenu i promoviranje standarda ravnopravnosti spolova

Zadaci i odgovornosti konsultanta:

Za predmetnu uslugu analize rada općinskih/gradskih komisija za ravnopravnost poslova u Bosni i Hercegovini, potrebno je realizovati sljedeće aktivnosti:

 • izvršiti uvid u dostavljene upitnik za procjenu djelovanja i potrebe razvoja kapaciteta za 41 komisiju/odbora za ravnopravnost spolova/polova;
 • kreirati proces prikupljanja, obrade i analize dostavljenih podataka;
 • napraviti analizu osnovu prethodno utvrđenog obrasca tj za 20 općina/gradova;
 • izvršiti analiziru web stranica za 20 općina/gradova, te sve dostupne izvještaje i informacije koje se odnose na ravnopravnost spolova;
 • pripremiti izradu prijedloga preporuka i zaključaka o prioritetima za naredni period;
 • ostvaruje redovnu komunikaciju sa predstavnicima općina i gradova;
 • sarađuje sa koordinatoricom FIGAP programa za područje FBIH;

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice (pojedini ili timovi) iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 20 ekspert-dana u periodu od jednog mjeseca, prema opisu poslova.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera

Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova

Relevantno iskustvo u pripremi i realizaciji istraživanja

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona I općina

Iskustvo u organizaciji i vođenju sastanaka

Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikopljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu koja uključuje: Curriculum Vitae, Plan aktivnosti i finansijsku ponudu, dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog oglasa sa naznakom za „ Konsultant/ica za Analizu rada općinskih/gradskih komisija za ravnopravnost poslova u Bosni i Hercegovini”.