prirucnik_protofolio copyPriručnik za uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti žena i muškaraca  unutar zakona/strategija/politika (decembar 2011. godine) predstavlja pokušaj da se na jednom mjestu predstave najbitniji elementi pristupa na integraciji prin cipa ravnopravnosti spolova  u sve zakone a ujedno i nudi pregled  postignuća na harmonizaciji  zakona  sa zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH u prethodnim godinama.