Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Akcioni plan za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2018-2020 („Službene novine Federacije BiH“, broj 102/18). U skladu sa članom 37., stav 1. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH, broj 32/17) postojeći strateški dokumenti ostaju na snazi za postojeći ciklus planiranja do kraja 2020. godine kada će se u skladu sa novim ciklusom planiranja, te u skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH, broj 20/13) pripremati novi strateški dokument u oblasti nasilja u porodici. S tim u vezi, Stručni tim za izradu i praćenje provođenja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici pripremio je Akcioni plan za nastavak implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2018-2020.