Ekspertska grupa Vijeća Evrope za akciju protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) objavila je danas svoj prvi izvještaj o osnovnoj evaluaciji Bosne i Hercegovine.

Izvještaj sadrži sveobuhvatnu analizu implementacije odredbi Istanbulske konvencije. Priznaje korake koje je zemlja preduzela da bi se uskladila sa sporazumom, ali identifikuje oblasti u kojima je napredak još uvek potreban.

U svom izvještaju GREVIO pozdravlja politike za osiguranje rodne ravnopravnosti, uključujući rodno osjetljivo budžetiranje u ministarstvima na državnom i entitetskom nivou i uspostavljanje kontakt osoba za rodnu ravnopravnost. Pozitivni koraci istaknuti u izvještaju uključuju donošenje novog krivičnog zakonodavstva kojim se uvode krivična djela prisilnog sakaćenja genitalija (FGM), prisilne sterilizacije, uhođenja, seksualnog uznemiravanja i prisilnog braka. GREVIO također hvali pružanje specijalističke podrške žrtvama u postupcima nasilja u porodici, putem „osobe od povjerenja“, koja pomaže žrtvama i prisustvuje svim njihovim sastancima i saslušanjima pred javnim institucijama, uključujući policiju i sudove.

Međutim, bazirajući svoje nalaze na informacijama dobijenim od vlasti, civilnog društva i širokog spektra izvora, uključujući posjetu Bosni i Hercegovini, GREVIO također identifikuje izazove koji zahtijevaju „hitnu akciju“ vlasti kako bi se uskladili sa sporazumom . Potrebno je uložiti više napora, posebno da bi se poboljšala implementacija Istanbulske konvencije u odnosu na sve oblike nasilja nad ženama, osim nasilja u porodici, koji su trenutno manje obrađeni u politikama, programima i službama podrške, uzimajući u obzir njihovu rodnu prirodu. U oblasti krivičnog gonjenja i procesnog prava, u izvještaju GREVIO identifikuje zabrinjavajuće sudske i kaznene prakse kao što su preovlađujuća upotreba olakšavajućih okolnosti, široka upotreba sporazuma o priznanju krivice i izricanje vrlo blagih kazni, koje nose rizik od osjećaj nekažnjivosti među počiniocima i žrtvama.

GREVIO_compressed