Vlada Federacije BiH, na prijedlog Gender centra FBiH, donijela je zaključak o donošenju Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. godina. Generalni sekretarijat Vlade zadužen je da Strategiju dostavi Federalnom parlamentu radi razmatranja i donošenja. Također, Gender centar zadužen je da nakon donošenja ove strategije pripremi akt na osnovu kojeg će Vlada FBiH formirati posebno tijelo za praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027.

Kako je istaknuto u ovom dokumentu, srateški cilj je smanjiti nasilje u porodici. Prioriteti za djelovanje su poboljšanje sistemske prevencije nasilja u porodici, unapređenje sistema sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja u porodici, kao i istražnih i pravosudnih radnji u slučajevima nasilja u porodici. U mjerama za provođenje ovih prioriteta navedeni su promocija tolerancije, nenasilja i rodne ravnopravnosti u porodici i društvu, te razvoj mehanizama ranog prepoznavanja nasilja i otklanjanja faktora rizika za nasilje u porodici. Tu su i mjere unapređenja pocesa praćenja primjene propisa i usklađivanja sa stvarnim potrebama, zatim zaštite žrtava nasilja, podrške žrtvama, kao i unapređenje rada sa počiniocima nasilja u porodici. Istaknute su i mjere za poboljšanje uvjeta za žrtve nasilja, djecu žrtava i svjedoke tokom istražnih i pravosudnih radnji, kao i efikasnosti rada službenih lica u slučajevima nasilja u porodici.

U obrazloženju danas donesenog zaključka podsjeća se da je Vlada FBiH na sjednici 2. augusta ove godine zadužila Gender centar da zajedno sa izvršnim timom za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027. ažurira ovu strategiju za novi vremenski okvir 2024-2027. Predlagač pojašnjava da se ovaj strateški dokument veže uz Strategiju razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, posebno u dijelu koji se tiče promocije tolerancije, nenasilja i rodne ravnopravnosti u porodici i društvu direktno, ali i u okviru drugih prioriteta i mjera indirektno. Također, Strategijom se realiziraju i obaveze prema Konvenciji Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulska konvencija, koju je naša država ratificirala, preuzimajući obavezu da osigura uslove za sprečavanje nasilja, provođenje istrage, kažnjavanje počinioca nasilja i osiguranje uslova za reparacije žrtvama nasilja.

Obrazloženo je da donošenjem i implementacijom Strategije Federalna vlada osigurava okvir za sveobuhvatno djelovanje i postizanje standarda u ovoj oblasti. Tokom procesa izrade Strategije provedene su i javne konsultacije organiziranjem javnih rasprava u sjedištima svih deset kantona, u kojima je učestvovala 121 osoba.

Predlagač pojašnjava i da će za period implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. godina biti potrebno ukupno oko 4.147.000 KM u okviru budžeta nadležnih institucija. Od toga će u federalnom budžetu za 2024. godinu biti neophodno 906.000 KM, zatim u 2025. i 2026. godini po 1.080.000 KM, a u 2027. godini 1.081.000 KM. Također navedeno je da se sredstva obezbjeđuju putem procesa izrade Dokumenta okvirnog budžeta i Budžeta FBiH, kao i trogodišnjih i godišnjih institucionalnih planova federalnih ministarstava rada i socijalne politike, zatim unutrašnjih poslova, zdravstva, obrazovanja i nauke, pravde, kulture i sporta, te Gender centra FBiH, kao implementatora, odnosno učesnika u provedbi Strategije. U mišljenju Federalnog ministarstva finansija istaknuto je da će se finansijska sredstva planirati u skladu sa mogućnostima Budžeta FBH, iz odobrenih budžeta korisnika koji su nosioci planiranih aktivnosti.