Vlada Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna usvojila je Gender akcioni plan (GAP) Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna na svojoj sjednici  21.11.2019. godine.

(GAP) Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna je strateško-planski dokument koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Uvođenje principa ravnopravnosti spolova u razvojne politike, strategije, projekte i programe je od posebnog značaja na kantonalnom nivou, zbog nadležnosti koji kantonalni nivo vlasti ima.

Gender akcioni plan SBK/KSB se odnosi na period od 2019. do 2022. godine i usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na ravnopravnosti spolova i to sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine (2018.-2022.), kao i sa drugim strategijama na državnom, entitetskom, i kantonalnom nivou.

Gender akcioni planovi na nivou jedinica kantona su stoga najefikasniji način provođenja ove obaveze. Ustav Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna garantuje najviši stepen ljudskih prava i osnovnih sloboda preuzimajući standarde koji su sastavni dio Ustava FBIH. Zbog toga, Gender akcioni plan SBK/KSB doprinosi ostvarivanju ljudskih prava i sloboda koji imaju snagu ustavnih odredbi SBK/KSB.

Na osnovu toga, Komisija za ravnopravnost spolova Skupštine SBK/KSB inicirala je izradu Gender akcionog plana kao strateškog dokumenta za dosljedno provođenje ustavnih i zakonskih obaveza jer se njime osigurava koordinirano u usmjereno djelovanje svih tijela SBK/KSB.

Uzimajući u obzir strukturu i ustavom određenu podjelu nadležnosti između različitih nivoa vlasti u BIH donošenjem Zakona o ravnopravnosti spolova u BIH, Bosna i Hercegovina se odlučila da osigura mrežu institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na svim nivoima vlasti te je utvrđena obaveza svih nivoa vlasti da aktivno djeluju za ravnopravnost spolova i otklanjanje diskriminacije na osnovu spola.

Gender Centar Federacije BiH u ovom procesu pružao je podršku, putem FIGAP II programa, direktno Komisiji za ravnopravnost spolova Skupštine SBK.

Komisija za ravnopravnost spolova je nacrt Gender akcionog plana BiH prihvatila na svojoj sjednici održanoj 29.10.2019. godine nakon čega je isti usvojen na sjednici Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.