Gender Centar FBiH je iz budžeta projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“ a koji finansira UN Women, osigurao je Razvojnoj agenciji Žepče sredstava za realizaciju projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“.

Projekt ima za cilj doprinijeti izgradnji ekonomsko i socijalno dinamičnih zajednica kroz nove alternativne načine ostvarivanja prihoda za žene, putem uspostave kapaciteta za preradu voća i povrća kod udruženja žena iz općina Žepče i Zavidovići, kao i poboljšati kompetencije članica udruženja u sektoru prerade voća i povrća. Kroz podršku 4 udruženja žena indirektno će se podržati više od 40 članica, žena iz ruralnih područja kojima je poljoprivredna jedina djelatnost iz koje ostvaruju prihode za svoje obitelji. S druge strane, projektom će se primarna proizvodnja nadograditi sa mini preradnim kapacitetima kako bi se omogućilo korisnicama da prave gotove proizvode od voća i povrća. Osigurana je i stručna podrška kod usvajanja znanja u proizvodnji sokova i đemova, a RAŽ će kroz svoju savjetodavnu službu nastaviti raditi na proizvodnji kvalitetnih domaćih prerađevina.

„Gender akcioni plan Općine Žepče 2020.-2024.“ je definirao kao jedan od ključnih problema nepovoljnog položaja žena u području ekonomije manjak poslovnih inicijativa žena zbog neposjedovanja resursa i ograničenog pristupa resursima u ruralnim sredinama.

„Problem nepovoljnog položaja žena u području ekonomije uzrokovan je prvenstveno neposjedovanjem resursa koji predstavljaju neophodnu pretpostavku za pokretanje bilo kakve radne aktivnosti i uključivanje žena u gospodarski život lokalne zajednice. Jedna od mjera koje bi ženama olakšale ekonomsko aktiviranje jest i pomoć radu udruženja žena u nabavci opreme za preradu voća i povrća, a što je potvrđeno i od strane neuposlenih žena tokom prethodnih aktivnosti koje je provodila RAŽ. Smatramo da je potrebno pružiti veću podršku radu udruženja žena koja okupljaju marginalizirane skupine žena te svojim aktivnostima stvaraju nove prilike za rad, povećanje prihoda i ekonomsku sigurnost najugroženijih članica društva“ , izjavila je Branka Janko direktorica Razvojne agencije Žepče.

„Gender Centra FBiH kroz ovaj kao i prethodne aktivnosti, nastavlja pružati podršku nezaposlenim i marginaliziranim ženama, a sve u cilju osnaživanja žena i promicanju rodne ravnopravnosti“, izjavila je Ana Vuković – direktorica GCFBIH.