Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 

Primjer

Član 15. Prava državnog službenika 2. Državni službenik ima pravo na pošten i pravedan tretman u svim aspektima kadrovske politike, bez obzira na nacionalnost, socijalno porijeklo, entitetsko državljanstvo, prebivalište, religiju, politička i druga uvjerenja, spol, rasu, rođenje, bračni status, starosnu dob, imovinsko stanje, hendikepiranost ili drugi status.

Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

Primjer

Član 86.a 1. Diskriminacija zaposlenika može biti neposredna i posredna. 2. Neposredna diskriminacija, u smislu ovog zakona, jeste svako postupanje, kojim se lice koje traži zaposlenje i zaposlenik stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica u istoj ili sličnoj situaciji, po nekom od osnova iz člana 6. ovog zakona. 3. Posredna diskriminacija, u smislu ovog zakona, postoji kada se određenom odredbom, pravilom ili praksom stavlja ili bi se stavilo u nepovoljan položaj, u odnosu na druga lica, lice koje traži zaposlenje te zaposlenik zbog određene osobine, statusa, opredjeljenja ili uvjerenja iz člana 6. ovog zakona. Član 86.e 1. Nije dozvoljeno uznemiravanje i seksualno uznemiravanje, nasilje na osnovu

Zakon o javnom radio-televizijskom servisu BiH 

Primjer

Član 8. stav (3) „Prilikom uređivanja programa, posebno u pogledu odabira programskih sadržaja i učesnika u emisijama, ravnopravno će se uzimati u obzir interesi oba spola i osigurat će se ravnopravna prisutnost oba spola u medijima.

Izborni zakon Bosne i Hercegovine  

Primjer

Član 4.19. stav (4) „Svaka kandidatska lista uključuje kandidate muškog i ženskog spola. Kandidati spola koji je manje zastupljen raspoređuju se na kandidatskoj listi na sljedeći način: najmanje jedan (1) kandidat manje zastupljenog spola među prva dva (2) kandidata, dva (2) kandidata manje zastupljenog spola među prvih pet (5) kandidata i tri (3) kandidata manje zastupljenog spola među prvih osam (8) kandidata, itd. Broj kandidata manje zastupljenog spola mora biti najmanje jednak ukupnom broju kandidata na listi podijeljenom sa tri (3), zaokruženim na prvi viši cijeli broj.“

Zakon o finanisiranju političkih partija 

Primjer

“Finansiranje parlamentarnih grupa zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine raspoređuje se na način da se 30% sredstava jednako raspoređuje svim parlamentarnim grupama, 60% od ukupnog iznosa raspoređuje se srazmjerno broju poslaničkih mjesta koje svaka parlamentarna grupa ima u trenutku raspodjele, dok se 10% od ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom polu. Centralna izborna komisija utvrđuje koji je pol podzastupljen prema zvaničnim rezultatima izbora.”

Zakon o komunikacijama 

Primjer

Član 49a Izrazi napisani samo u muškom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod. U označavanju funkcija, zvanja i titula će se upotrebljavati gender senzitivan jezik.