Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se na svojoj sjednici održanoj 17.07.2020. godine upoznala sa Informacijom o stanju ravnopravnosti polova tokom i za vrijeme oporavka od krize uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH INFORMACIJA  –  te je usvojila prijedlog mjera za unaprjeđenje, radi usaglašavanja sa standardima za ravnopravnost spolova. Ovo je prvi put da jedna vlada u Bosni i Hercegovini razmatra uticaj krize na ravnopravnost žena i muškaraca, dječaka i djevojčica.

„Svjedoci smo da virus COVID19 ne diskriminira na osnovu spola ali da ova krize različito utiče na žene i muškarce, dječake i djevojčice. To se posebno odnosi na one grupe koje su i prije ove krize u neravnopravnom položaju. Domaći i međunarodni standardi u oblasti ravnopravnosti spolova nam daju smjer koji osigurava da se u odgovoru vlada na krizu osigura da niti jedna grupa žena ili muškaraca ne bude zapostavljena. Sa prijedlogom mjera mi smo Vladi FBIH ponudili način da se ova kriza pretvori u priliku a da mjere oporavka prepoznaju stvarne potrebe žena i muškaraca, dječaka i djevojčica. Vlada FBIH je usvajanjem ovih mjera potvrdila svoju opredjeljenost za djelovanje u oblasti ravnopravnosti spolova i očekujemo da će federalne ali i kantonalne institucije preuzeti svoje obaveze” – izjavila je Ana Vuković,  direktorica Gender Centra Federacije BiH.

U informaciji se zaključuje da su, kao posljedica krize, ranjive grupe žena i muškaraca više bile izložene riziku a za mnoge od njih mjere fizičke distance su predstavljale udar na egzistenciju. Ova kriza je imala neproporcionalne posljedice na različite sektore našeg društva a posebno na tržištu rada gdje su, zbog rodno segregiranog tržišta rada, žene i muškarci bili različito pogođeni. Nije nepoznanica da su žene bile više zaposlene u oblasti turizma, ugostiteljstva  i drugih usluga te da će zbog toga više osjetiti efekte ove krize. Istovremeno, očekuje se da će smanjenje ekonomskih aktivnosti imati i direktnog uticaja na sektore u kojima je tradicionalno zaposleno više muškaraca što se zahtijevati rodno-odgovoran pristup podršci u tim sektorima.

U  izradi ovog dokumenta ostvarena je saradnja sa brojnim nevladinim i međunarodnim organizacijama a posebno sa Ženskom mrežom. Gender Centar Vlade Federacije BIH sa svim svojim stručnim kapacitetima ostaje snažan partner svim federalnim institucijama ali i organizacijama civilnog društva.

Virus-free. www.avg.com