Na osnovu potpisanog Standardnog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) o implementaciji projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ (broj: 01-45-1-543/21), Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje,

J A V N I   P O Z I V

za odabir edukatora/ica za provođenje multisektorskih obuka/edukacija u oblasti nasilja u porodici 

O UN Women projektu

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine kao stručna služba Vlade Federacije BiH zadužena je za koordinaciju izrade i praćenja provedbe strateških dokumenata u oblasti nasilja u porodici. S ciljem podrške realizaciji obaveza prema Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici  –  Istanbulska konvencija („Službeni glasnik BiH“, broj 19/13) i članovima 36., 37. i 39. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) kao i strateškim dokumentima u oblasti nasilja u porodici, pripremljen je projekat pod nazivom „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“. Za navedeni projekat je dana 27.08.2021. godine potpisan Standardni sporazum između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women, (broj: 01-45-1-543/21), projekat je finansijski podržan od strane Švedske razvojne agencije SIDA.

Cilj provedbe projekta je funkcionalna horizontalna i vertikalna uvezanost institucija i organizacija koje rade na preventivnom djelovanju, postupanju i zaštiti u slučajevima nasilja u porodici. Kroz projekat je podržan rad i razvoj kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova, te je u skladu s tim planirano organizirati multisektorske obuke/edukacije stručnjaka koji rade u oblasti nasilja u porodici (policija, pravosuđe, socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, sigurne kuće i mediji) a koja imaju za cilj jačanje stručnih lica u radu sa nasiljem u porodici.

Opis :

Prevencija i postupanje u slučajevima nasilja u porodici zahtjeva uključivanje većeg broja nadležnih subjekata u sistemu djelovanja i zaštite. Multisektorska edukacija omogućava predstavnicima različitih institucija i organizacija sticanje znanja o radu i nadležnosti svih stručnjaka, te njihovoj ulozi u postupku i zaštiti. Također, multisektorska edukacija omogućava bolje međusobno povezivanje, uspostavu kvalitetnije i bolje saradnje na svim nivoima djelovanja i organizacije vlasti.

Cilj:

 • Multisektorska obuka/edukacija kao podrška u jačanju stručnih lica u različitim institucijama i organizacijama koji/e rade sa žrtvama i počiniteljima nasilja u porodici s ciljem jačanja profesionalnih kompetencija i znanja, te boljeg međusobnog povezivanja i kvalitetnije saradnje.

Rezultat obuke/edukacije:

 • Subjekti u sistemu djelovanja i zaštite upoznati sa pravnim okvirom, obavezama i koracima u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici, uspostavljena bolja i kvalitetnija multisektorska saradnja.

Način rada:

 • Dvije dvodnevne multisektorske obuke/edukacije za oko 40 stručnih lica iz različitih institucija općinskog i kantonalnog nivoa djelovanja.

Trajanje:

 • Maj – Juni 2022. godine

Edukatori/ice:

 U okviru organiziranja obuke potreban je angažman sedam edukatora/ica i to za oblast: policije, pravosuđa, socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, sigurnih kuća i medija.

Za svaku posebnu oblast edukator/ica priprema power point prezentaciju i predavanje za koje na raspolaganju ima 90 minuta i na taj način predstavlja obaveze i ovlaštenja institucije/ustanove/organizacije iz konkretne oblasti. Tokom prezentacije neophodno je povezivanje sa praksom i konkretnim slučajevima nasilja. Također, uz prezentaciju je potrebno Gender Centru FBiH dostaviti i pisani dokument (do dvije stranice) o sadržaju izlaganja.

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema
 • Iskustvo u radu sa žrtvama i počiniteljima nasilja u porodici u okviru konkretne oblasti (policija, pravosuđe, socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, sigurne kuće i mediji)
 • Posjedovanje dodatnih znanja u oblasti nasilja u porodici
 • Iskustvo kao edukator/ica za oblast nasilja u porodici

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Diploma o visokoj stručnoj spremi (fotokopija)
 • Biografija
 • Dokaz o radnom iskustvu u oblasti nasilja u porodici
 • Dokaz o iskustvu kao edukator/ica u oblasti nasilja u porodici

Dokumentacija i način podnošenja prijave na Javni poziv:

 • Prijava, biografija i skenirani diploma i dokumenti kojima se dokazuju tražena iskustva dostavljaju se putem email-a na protokol@gcfbih.gov.ba uz naznaku „Prijava za odabir edukatora/ica“, uz napomenu za koju oblast se kandidat/kinja prijavljuje
 • Prijave se dostavljaju najkasnije do utorka 24.maja 2022. godine do 12:00 sati
 • Po potrebi Gender Centar može tražiti ovjerene fotokopije dokumenata i obaviti dodatni intervju sa prijavljenim kandidatima

Sve prijave koje budu dostavljene na email protokol@gcfbih.gov.ba nakon definiranog roka neće biti razmatrane.

Javni poziv_Javni poziv EDUKATORI UN Women