JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II

“Konsultant/ica za izradu Plana ravnopravnosti spolova u Društvu J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo”

O programu

FIGAP II Program će biti usmjeren na četiri stuba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja, struktura koje obavljaju poslove u skladu sa mandatima, učinkovitih sistema i procesa baziranih na rezultatima, te ojačanih kapaciteta i sastava osoblja (uključujući i praćenje promjena), kako je definirano u FIGAP II Teoriji Promjene. Nadalje, programski pristup je u potpunosti usklađen sa instrumentom UN WOMEN-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (“Gender Equality Facility”) koji je uspostavljen kako bi se omogućio pristup IPA fondovima u okviru procesa EU integracija u oblasti razvoja kapaciteta i sistema za integriranje načela ravnopravnosti spolova.

Intervencijska logika pojašnjava i međusobno povezuje glavne elemente FIGAP II Programa koji omogućavaju dalje unaprijeđenje praksi uključivanja i promocije načela ravnopravnosti spolova, kroz standardiziran pristup širom javne uprave, kako je definirano u GAP-u BiH.

Krajnji korisnici su žene i muškarci koji su na udaru rodno zasnovane diskriminacije i rodne nejednakosti. Njihova prava, mogućnost izbora i stvarne mogućnosti će biti unaprijeđeni efektnijom provedbom GAP-a BiH kroz jačanje institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, provedbom preuzetih obaveza iz Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, obaveza iz CEDAW-a, provedbom preporuka UN-a SC1325 i VE za države članice i druge standarde u procesu EU integracija.

Imajući u vidu odredbe člana 24. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 32/10 – prečišćeni tekst) kojima je jasno definirana obaveza pravnih osoba s javnim ovlaštenjima da u okviru svoje nadležnosti poduzimaju odgovarajuće i potrebne mjere radi provođenja odredbi propisanih ovim zakonom i Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine i člana 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini kojim je propisana obaveza za pravna lica sa javnim ovlaštenjima i pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu da osiguraju ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju;

Zadaci i odgovornosti konsultanta:

  • detaljan upitnik o broju zaposlenih i distribuciji žena i muškaraca na radnim mjestima, posebno su zanimljive žene na rukovodećim pozicijama i na radnim mjestima koja su “tipično muška” – operativni i drugi poslovi van ureda,
  • analiza zakonskog i drugog regulatornog okvira, s fokusom na interne akte, kako bi se ustanovilo kakva je politika i praksa zapošljavanja, napredovanja, nagrađivanja i kažnjavanja,
  • identifikovanje barijera i nejednakosti s obzirom na spol u praksi – kvalitativno (intervjui i/fokus grupe) te utvrditi stvarnu praksu i kulturu organizacije,
  • izrada metodologije prvog Plana ravnopravnosti spolova u Društvu,
  • Kordinirati radom Radne grupe koja će na osnovu alata za izradu Plana kao i dogovorene Metodologije predložene od strane konsultanta, a odobrene od strane Društva, upravljati procesom realiziacije aktivnosti navedenih,
  • samoocjenjivanje – upitnik koji popunjava HR i menadžment,
  • izrada konačne verzije J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo;
  • i ostale zadatke koji se ukažu neophodnim u toku pripreme dokumenta koji se dostavlja Gender Centru Federacije BiH;
  • učestvovanje na radnim sastancima Radne grupe po potrebi;
  • sarađuje sa glavnim kordinatorom FIGAP II programa u GCFBIH;

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine kao i međunarodni eksperti/ce Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 25 ekspert-dana u periodu od 4 mjesec dana.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera

Najmanje 7 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova ili ljudskih prava

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona I općina

Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikopljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog oglasa sa naznakom „za javni poziv – “Konsultant/ica za izradu Plana ravnopravnosti spolova u Društvu J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo”.