JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za lektorisanje dokumenta Strategije ze prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici”

O programu

FIGAP II Program će biti usmjeren na četiri stuba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja, struktura koje obavljaju poslove u skladu sa mandatima, učinkovitih sistema i procesa baziranih na rezultatima, te ojačanih kapaciteta i sastava osoblja (uključujući i praćenje promjena), kako je definirano u FIGAP II Teoriji Promjene. Nadalje, programski pristup je u potpunosti usklađen sa instrumentom UN WOMEN-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (“Gender Equality Facility”) koji je uspostavljen kako bi se omogućio pristup IPA fondovima u okviru procesa EU integracija u oblasti razvoja kapaciteta i sistema za integriranje načela ravnopravnosti spolova.

Intervencijska logika pojašnjava i međusobno povezuje glavne elemente FIGAP II Programa koji omogućavaju dalje unaprijeđenje praksi uključivanja i promocije načela ravnopravnosti spolova, kroz standardiziran pristup širom javne uprave, kako je definirano u GAP-u BiH.

Krajnji korisnici su žene i muškarci koji su na udaru rodno zasnovane diskriminacije i rodne nejednakosti. Njihova prava, mogućnost izbora i stvarne mogućnosti će biti unaprijeđeni efektnijom provedbom GAP-a BiH kroz jačanje institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, provedbom preuzetih obaveza iz Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, obaveza iz CEDAW-a, provedbom preporuka UN-a SC1325 i VE za države članice i druge standarde u procesu EU integracija.

Iz tog razloga vizija FIGAP II je da javne odluke (politike, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za postizanje ravnopravnosti muškaraca i žena, djevojčica i dječaka. Da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018 do 2021. godine. 

Slijedeći programski ciljevi i rezultati su definirani u sklopu FIGAP II Programa.

Ciljevi su kako slijedi:

  1. Uspostavljene rodno – odgovorne politike u prioritetnim oblastima (rodno zasnovano nasilje, ekonomsko osnaživanje žena, učešće u javnom i političkom životu);
  2. Osposobljeni institucionalni mehanizmi i strukture za ravnopravnost spolova  da djeluju  u skladu sa definisanim mandatima;
  3. Uspostavljeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti spolova;
  4. Osposobljeni i održivi stručni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za uvođenje, primjenu i promoviranje standarda ravnopravnosti spolova 

Zadaci i odgovornosti konsultanta:

  • Lektorisanje dokumenta Strategije ze prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici na bosanski jezik – 9 kartica (jedna kartica predstavlja 1800 slovnih znakova)
  • Lektorisanje dokumenta Strategije ze prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici na hrvatski jezik – 9 kartica
  • Lektorisanje dokumenta Strategije ze prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici na srpski jezik (prebacivanje na ćirilično pismo) – 9 kartica (jedna kartica predstavlja 1800 slovnih znakova)
  • Dostavljanje lektorisanog dokumenta Gender Centru Federacije BiH u word formatu

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Anganžman predviđa preuzimanje dokumenta putem e-maila I dostavljanje lektorisanih dokumenata na e-mail.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera. Iskustvo u lektorisanju

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za nasilje u porodici

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  5  dana od objave ovog poziva, sa naznakom „za javni poziv – Konsultant/ica za lektorisanje dokumenta Strategije ze prevenciju I borbu protiv nasilja u porodici”.