JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za izradu Plana za praćenje, evaluaciju i izvještavanje o primjeni Gender Akcionog plana Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2022. godin

O programu

FIGAP II Program će biti usmjeren na četiri stuba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja, struktura koje obavljaju poslove u skladu sa mandatima, učinkovitih sistema i procesa baziranih na rezultatima, te ojačanih kapaciteta i sastava osoblja (uključujući i praćenje promjena), kako je definirano u FIGAP II Teoriji Promjene. Nadalje, programski pristup je u potpunosti usklađen sa instrumentom UN WOMEN-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (“Gender Equality Facility”) koji je uspostavljen kako bi se omogućio pristup IPA fondovima u okviru procesa EU integracija u oblasti razvoja kapaciteta i sistema za integriranje načela ravnopravnosti spolova.

Intervencijska logika pojašnjava i međusobno povezuje glavne elemente FIGAP II Programa koji omogućavaju dalje unaprijeđenje praksi uključivanja i promocije načela ravnopravnosti spolova, kroz standardiziran pristup širom javne uprave, kako je definirano u GAP-u BiH.

Krajnji korisnici su žene i muškarci koji su na udaru rodno zasnovane diskriminacije i rodne nejednakosti. Njihova prava, mogućnost izbora i stvarne mogućnosti će biti unaprijeđeni efektnijom provedbom GAP-a BiH kroz jačanje institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, provedbom preuzetih obaveza iz Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, obaveza iz CEDAW-a, provedbom preporuka UN-a SC1325 i VE za države članice i druge standarde u procesu EU integracija.

Iz tog razloga vizija FIGAP II je da javne odluke (politike, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za postizanje ravnopravnosti muškaraca i žena, djevojčica i dječaka. Da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018 do 2021. godine.

Slijedeći programski ciljevi i rezultati su definirani u sklopu FIGAP II Programa.

Ciljevi su kako slijedi:

 1. Uspostavljene rodno – odgovorne politike u prioritetnim oblastima (rodno zasnovano nasilje, ekonomsko osnaživanje žena, učešće u javnom i političkom životu);
 2. Osposobljeni institucionalni mehanizmi i strukture za ravnopravnost spolova  da djeluju  u skladu sa definisanim mandatima;
 3. Uspostavljeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti spolova;
 4. Osposobljeni i održivi stručni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za uvođenje, primjenu i promoviranje standarda ravnopravnosti spolova

Zadaci i odgovornosti konsultanta:

 • analiza Gender akcionog plana KS sa ciljem utvrđivanje pokazatelja za praćenje i evaluaciju;
 • potvrđivanje i izrade liste izvjestilaca ispred nosioca odgovornosti;
 • kreiranje matrice Plana sa uputama za izvjestioce;
 • kreira proces prikupljanja, obrade i analize podataka na osnovu usvojenog Plana za prraćenje, evaluaciju i izvještavanje;
 • pruža podršku izvjestiocima u procesu unosa i predstavljanja podataka u skladu sa zahtjevima Plana;
 • pruža podršku u izradi nacrta Godišnjeg izvještaja koji se dostavlja putem Vlade Komisiji za jednakopravnost spolova i Skupštini;
 • priprema izradu prijedloga zaključaka o prioritetima za naredni period;
 • ostvaruje redovnu komunikaciju u podršci jačanju kapaciteta Koordinacionog tijela za praćenje i evaluaciju Gender Akcionog plana;
 • sarađuje sa koordinatoricom FIGAP programa za područje FBIH;

Izlazni rezultati:

Najmanje 2 sastanka sa ciljem jačanja kapaciteta Koordinacionog odbora

Nacrt Plana za praćenje, evaluaciju i izvještavanje o primjeni Gender Akcionog plana Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2022. godine

Nacrt Metodologije za izradu godišnjih i završnog izvještaja o provođenja GAP-a

Nacrt Godišnjeg izvještaja o provođenju GAP za period 01.01. decembar 2019. – 31.01.2020. godine

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Anganžman predviđa putovanja unutar Kantona Sarajevo radi održavanja sastanka sa relevantnim institucijama, komisijama i pojedincima. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 15 ekspert – dana u periodu od tri mjeseca.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera

Najmanje 3 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova

Relevantno iskustvo u pripremi i realizaciji akcionih planova (GAP)

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona I općina

Iskustvo u organizaciji i vođenju sastanaka

Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikopljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog oglasa sa naznakom „za javni poziv – Konsultant/ica za izradu Plana za praćenje, evaluaciju i izvještavanje o primjeni Gender Akcionog plana Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2022. godine”