U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizira projekat „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“. Projekat ima za cilj podržati rad kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

U okviru projekta Gender Centar Federacije BiH raspisuje poziv za odabir konsultanta/tice sa slijedećim zadatkom:

Cilj:

 • Pripremljen dokument/smjernice pod nazivom: „Okvir za izradu smjernica za razvoj multidisciplinarnog pristupa u oblasti prevencije i postupanja u slučajevima nasilja u porodici – naučene lekcije“

Način rada:

 • Analiza realizovanih aktivnosti tokom trajanja projekta, analiza međunarodnih i domaćih pisanih materijala, intervjui sa provodiocima aktivnosti s ciljem prikupljanja informacija i praktičnih iskustava, izrada pisanog materijala.

Trajanje

 • 30 dana od potpisivanja ugovora

Opis :

 • Izrada smjernica će se raditi na osnovu pripremljenih programa rada, programa za provođenje edukacija i radionica, te naučenih lekcija tokom realizacije projekta. Ovaj dokument sadrži okvir djelovanja za uspostavu koordinacionih tijela na kantonalnom nivou, multidisciplinarnih timova na općinskom nivou, protokole o saradnji, okvire za provođenje edukacija, programa podrške i smjernice za buduće djelovanje. Stil pisanja treba biti jednostavan, čitak i lako razumljiv za osobe koje ne moraju nužno imati šira predznanja u ovoj oblasti. Naime, imenovani koordinator u ovoj oblasti ne mora u praksi biti osoba koja je stručnjak u oblasti nasilja u porodici, ali će imati zadatak koordinirati multidisciplinarnim timom profesionalaca koji rade na slučajevima nasilja u porodici, voditi proces planiranja, koordinacije i izvještavanja, te lobiranja kod osoba na mjestima odlučivanja za veću podršku u radu svih institucija koje rade na navedenim poslovima (policija, pravosuđe, zdravstvo, socijalna zaštita…)
 • Nacrt sadržaja materijala je slijedeći:
  • Uvod
  • Princip rada
  • Proces podrške radu koordinacionih tijela i multisektorskih timova
  • Princip rada koordinacionih tijela
  • Preporuke u radu
  • Zaključci

Napomena: Konsultant/ica prilikom prijave u prijedlogu načina rada daje svoj nacrt sadržaja materijala.

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema društvenog smjera
 • Minimalno pet godina radnog iskustva u struci
 • Posjedovanje dodatnih znanja u oblasti nasilja u porodici
 • Iskustvo u izradi istih ili sličnih dokumenata

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Biografija
 • Prijedlog načina rada

Zainteresirani prijave mogu poslati najkasnije do petka 28.9.2018. na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba.