U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizira projekat „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“. Projekat ima za cilj podržati rad kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

U okviru navedenog projekta jedna od aktivnosti je dvodnevna radionica o profesionalnom stresu i sagorijevanju.

Radionica se organizira dva puta, za dvije grupe stručnjaka različitih stručnih profila sa područja Kantona 10 i Srednjobosanskog kantona.

Cilj radionice je sticanje znanja o:

 • Prevenciji i prepoznavanju profesionalnog stresa i sagorijevanja
 • Metodama zaštite i brige za mentalno zdravlje pomažućih profesija
 • Posljedicama profesionalnog stresa na zdravlje pomažućih profesija
 • Efikasnijem funkcioniranju u domenu profesionalne odgovornosti i izazova na radnom mjestu

Način rada:

 • Teorijski okvir
 • Rad u malim grupama
 • Praktičan rad/vježbe

Trajanje radionice:

 • Radionica za jednu grupu se provodi u trajanju od dva dana

Učesnici:

 • Različiti stručni profili predstavnici institucija i nevladinih organizacija s područja Kantona 10 i Srednjobosanskog kantona (dvije grupe)

Opis poslova za edukatore:

 • Priprema i plan dvodnevne radionice
 • Izrada dnevnog reda dvodnevne radionice
 • Priprema teorijskog okvira
 • Priprema vježbi/praktičnog rada
 • Pisanje izvještaja o provedenoj edukaciji

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema društvenog smjera (psiholog, socijalni radnik i sl.)
 • Dodatne edukacije iz oblasti pomažućih profesija
 • Minimalno pet godina radnog iskustva u struci
 • Posjedovanje dodatnih znanja o profesionalnom stresu i sagorijevanju
 • Iskustvo kao predavač iz oblasti pomažućih profesija i brige za mentalno zdravlje

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Biografija
 • Dokaz o posjedovanju radnog i predavačkog iskustva iz navedene oblasti
 • Plan rada/Sadržaj edukacije

Zainteresirani prijave mogu poslati najkasnije do petka 04. maja 2018. na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba.