RAD SA POČINITELJIMA NASILJA

EDUKACIJA ZA PROVOĐENJE GRUPA SAMOPOMOĆI

U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizuje projekat „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“. Projekt ima za cilj podržati rad kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

U okviru navedenog projekta jedna od aktivnosti je i dvodnevna edukacija profesionalaca za provođenje grupa samopomoći sa počiniteljima nasilja u porodici koja će biti održana 19. i 20. oktobra 2017.

Edukacija se organizira za stručnjake različitih stručnih profila sa područja Kantona 10 i Srednjobosanskog kantona.

Cilj edukacije je:

 • Osnaživanje profesionalaca za rad sa počiniteljima nasilja u porodici
 • Osnaživanje profesionalaca za vođenje grupa samopomoći sa počiniteljima nasilja
 • Senzibilizacija profesionalaca za problem nasilja u porodici
 • Stručna pomoć i podrška počiniteljima nasilja u porodici
 • Profesionalna saradnja profesionalaca različitih stručnih profila
 • Razmjena znanja i vještina

Način rada:

 • Kratak teorijski uvod
 • Rad u malim grupama
 • Praktičan rad
 • Razmjena iskustava

Trajanje edukacije:

 • Edukacija se provodi u trajanju od dva dana

Učesnici:

 • Različiti stručni profili: socijalni radnici, psiholozi, ljekari, pedagozi i dr. sa iskustvom rada sa nasiljem u porodici

 

Opis poslova za edukatore:

 • Priprema i plan dvodnevne edukacije
 • Izrada dnevnog reda/sadržaja edukacije
 • Priprema teorijskog dijela o radu sa počiniteljima nasilja
 • Priprema vježbi/praktičnog rada u radu sa počiniteljima nasilja
 • Pisanje izvještaja o provedenoj edukaciji
 • Izrada programa rada – grupa samopomoći

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema (socijalni radnik, psiholog, ljekar, pedagog)
 • Završene dodatne edukacije za rad sa nasiljem u porodici
 • Minimalno pet godina radnog iskustva u radu sa nasiljem u porodici
 • Iskustvo u provođenju grupa samopomoći sa počiniteljima nasilja
 • Iskustvo u provođenju edukacije za voditelje grupa samopomoći
 • Iskustvo kao edukator/predavač u oblasti nasilja
 • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog okvira iz oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Biografija
 • Dokaz o posjedovanju radnog i predavačkog iskustva
 • Plan rada/Sadržaj edukacije

Zainteresirani prijave mogu poslati najkasnije do petka 06. oktobra 2017. na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba.