JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II

 “Izrada analize situacije po oblastima Gender akcionog plana BIH za područje Federacije BIH”,

O programu

FIGAP II Program će biti usmjeren na četiri stuba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja, struktura koje obavljaju poslove u skladu sa mandatima, učinkovitih sistema i procesa baziranih na rezultatima, te ojačanih kapaciteta i sastava osoblja (uključujući i praćenje promjena), kako je definirano u FIGAP II Teoriji Promjene. Nadalje, programski pristup je u potpunosti usklađen sa instrumentom UN WOMEN-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (“Gender Equality Facility”) koji je uspostavljen kako bi se omogućio pristup IPA fondovima u okviru procesa EU integracija u oblasti razvoja kapaciteta i sistema za integriranje načela ravnopravnosti spolova.

Intervencijska logika pojašnjava i međusobno povezuje glavne elemente FIGAP II Programa koji omogućavaju dalje unaprijeđenje praksi uključivanja i promocije načela ravnopravnosti spolova, kroz standardiziran pristup širom javne uprave, kako je definirano u GAP-u BiH.

Krajnji korisnici su žene i muškarci koji su na udaru rodno zasnovane diskriminacije i rodne nejednakosti. Njihova prava, mogućnost izbora i stvarne mogućnosti će biti unaprijeđeni efektnijom provedbom GAP-a BiH kroz jačanje institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, provedbom preuzetih obaveza iz Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, obaveza iz CEDAW-a, provedbom preporuka UN-a SC1325 i VE za države članice i druge standarde u procesu EU integracija.

Iz tog razloga vizija FIGAP II je da javne odluke (politike, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za postizanje ravnopravnosti muškaraca i žena, djevojčica i dječaka. Da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018 do 2021. godine.

 Slijedeći programski ciljevi i rezultati su definirani u sklopu FIGAP II Programa.

Ciljevi su kako slijedi:

  1. Uspostavljene rodno – odgovorne politike u prioritetnim oblastima (rodno zasnovano nasilje, ekonomsko osnaživanje žena, učešće u javnom i političkom životu);
  2. Osposobljeni institucionalni mehanizmi i strukture za ravnopravnost spolova  da djeluju  u skladu sa definisanim mandatima;
  3. Uspostavljeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti spolova;
  4. Osposobljeni i održivi stručni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za uvođenje, primjenu i promoviranje standarda ravnopravnosti spolova

 Zadaci i odgovornosti konsultanta:

  • Izraditi desk review- ocjenu stanja po svakom strateškom cilju (ukupno 3) i svakoj oblasti GAP BIH (ukupno 8); izrada analize domaćeg  i međunarodnog okviriva koji definiraju seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola;
  • analizirati i utvrditi pokazatelje stanja u oblasti ravnopravnosti spolova prema ciljevima i oblastima koji su utvrđeni u usaglašenom okviru i formatu GAP BIH za period 2023-2027. godina a koji zadovoljavaju SMART kriterije
  • prikupiti statistički podatke te analizirati administrativne informacije o aktivnostima Gender Centra Vlade FBIH, federalnih institucija, kantonalnih vlada i općina/gradova FBIH u skladu sa usaglašeninm okvirom i formatom GAP BIH za period 2023-2027. godina
  • ocijeniti stanje za područje Federacije BIH te izraditi analizu stanja po pojedinim strateškim ciljevima i oblastima GAP BIH
  • u najvećoj mogućoj mjeri uskladiti proces izrade analize stanja sa zahtjevima strateškog planiranja koje je utvrdila Vlada FBIH

 Uvjeti anganžmana

Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine.

Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 15 ekspert-dana u periodu od 2 mjesec dana.

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Anganžman predviđa preuzimanje dokumenta putem e-maila I dostavljanje lektorisanih dokumenata na e-mail.

 

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera.

Najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova ili ljudskih prava-

 

 

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona I općina

Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikopljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  5  dana od objave ovog poziva, sa naznakom za javni poziv – Konsultant/ica za izradu analize situacije po oblastima Gender akcionog plana BIH za područje Federacije BIH”.