JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine”

  1. Konsultant/ica za edukaciju u cilju jačanja kapaciteta Općine Novo Sarajevo za provedbu i nadzor GRB-a;
  2. Konsultant/ica za analizu budžeta Općine Novo Sarajevo uključujući načela ravnopravnosti spolova – dubinska ROB analiza bužeta;

O projektu

Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i  UN Women Kancelarija u BiH a uz podršku Švedske, potpisali su Sporazumom o saradnji – u cilju provedbe projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine Očekivani rezultati projekta: i) Članovi Koordinacionog tijela Federacije BiH za  koordinaciju i implementaciju GAP BiH i drugi relevantni zvaničnici u navedenim federalnim ministarstvima povećat će vlastite kapacitete  za rodnu analizu, uključujući i rodnu budžetsku analizu; ii) Izraditi metodologiju za ROB analizu sektora poljoprivrede,; iii) Provesti ROB analizu za dvije općuine u Federaciji Bosne i Hercegvoine a njeni nalazi i preporuke prezentirani Koordinacionom tijelu; iv) Federalna ministarstva unaprijedit će svoje procese planiranja i upravljanja budžetom u odabranim programima kao i efektivnost dodjele budžetskih sredstava na osnovu kvalitativne, dubinske ROB analize; v) Procijenjene potrebe odabranih korisnika vladinih programa s fokusom na žene te njihovog zadovoljstva rezultatima programa.

Rodno odgovorno budžetiranje (GRB) prepoznato je kao važno sredstvo za unapređivanje rodne ravnopravnosti u ključnim nacionalnim dokumentima, u skladu s postojećim dokumentima nacionalne politike BiH o socijalnoj uključenosti i rodnoj ravnopravnosti. U skladu s vladinim prioritetima navedenim u nacionalnim i lokalnim planovima i strategijama, Gender Centar Federacije BiH uz podršku UN Women podržavaja napore u korištenju GRB-a kao alata za unapređivanje rodne ravnopravnosti i osiguravanja uključivanja ženskih potreba u politike i povezane proračune. Očekivani dugoročni rezultat ovih inicijativa je uključivanje načela, perspektive i prioriteta ravnopravnosti spolova, ne samo u kreiranju politika, već I u proračunu na nacionalnoj i lokalnoj razini, što dovodi do veće odgovornosti i transparentnosti javnih financija.

 

Zadaci i odgovornosti consultant:

Pozicija 1.

  • Izrada modula treninga za vijećnike i službenike Općine Novo Sarajevo o Zakonu o ravnopravnosti spolova BIH, Zakon o diskriminaciji BiH, Gender akcionom planu BiH;
  • usmjeravanje komisija, općinskih službi u procesu provođenja i praćenje LAP-a;
  • učestvovanje u edukacijama koje Gender Centar Federacije BiH osigura u fazi realizacije aktivnosti;
  • i ostale zadatke koji se ukažu neophodnim u toku pripreme modula koji se dostavlja Gender Centru Federacije BiH;
  • sarađuje sa glavnim kordinatorom u Gender Centru Federacije BiH

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 1 ekspert-dana.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera

Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova

Relevantno iskustvo u radu sa lokalnim organima uprave

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i općina

Iskustvo u organizaciji i vođenju sastanaka

Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Pozicija 2.

–           Izrada metodologije za analizu budžeta Općine Novo Sarajevo uključujući načela ravnopravnosti spolova – dubinska ROB analiza bužeta;

–           izrada konačne verzije analize ( Gender karta Općine Novo Sarajevo) u predviđenom roku;

–           prikupljanje, dostavljanje i razmjena informacije koje su neophodne za ROB analizu općine Novo Sarajevo;

–           učestvovanje na radnim sastancima i edukacijama za predstavnike općinskih organa a u  organizaciji Gender Centra Federacije BiH;

–           i ostale zadatke koji se ukažu neophodnim u toku izrade dokumenta;

–           sarađuje sa glavnim kordinatorom u Gender Centru Federacije BiH;

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 7 ekspert-dana u toku mjesec dana.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera

Najmanje 7 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova

Najmanje 3 godine iskustva u izradama politika u vezi s javnim finansijama – uključujući proračunske postupke i metodologije s obzirom na spol;

Poznavanje proračuna i zakona o proračunu;

Relevantno iskustvo u radu sa lokalnim organima uprave

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona I općina

Iskustvo u organizaciji i vođenju sastanaka

Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikopljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  do 06.12.2019. godine do 14:00 sa naznakom „za javni poziv –  1. Konsultant/ica za edukaciju u cilju jačanja kapaciteta Općine Novo Sarajevo za provedbu i nadzor GRB-a” i “za javni poziv2. Konsultant/ica za analizu budžeta Općine Novo Sarajevo uključujući načela ravnopravnosti spolova – dubinska ROB analiza bužeta”