Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

 

Zakon o zabrani diskriminacije  (“Službeni glasnik BiH” br. 59/09)

Zakon o zabrani diskriminacije BiH usvojen u julu 2009. godine. Definiše diskriminaciju kao ”svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica…” na osnovu njihovih ličnih karakteristika/identiteta. Razlikuje neposrednu (”namjernu”); posrednu (”prikrivenu”) diskriminaciju, zatim  uznemiravanje, spolno uznemiravanje, mobing, segregaciju, izdavanje naloga za vršenje diskriminacije, podsticanje na diskriminaciju kao oblike diskriminacije.T