20140520_095323_Richtone(HDR)

U saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PS BiH) i sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Fondacija „Udružene žene“ iz Banjaluke organizirala je danas u PS BiH konferenciju pod nazivom „Zaštita žena žrtava nasilja u porodici u svjetlu ratifikacije Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“.

Cilj konferencije, koja je održana u okviru regionalnog projekta „Udruženim naporima – ka evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, bio je razmjena iskustava i dobre prakse djelovanja sigurnih kuća u zemljama regiona i zemljama članicama Vijeća Evrope. Konferencija je bila fokusirana na usklađivanje zakonodavstva i prakse djelovanja sigurnih kuća za žene žrtve nasilja u porodici u BiH sa Konvencijom Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Fondacija Udružene žene, Banja Luka je ovom prilikom predstavila studiju “Analiza usklađenosti zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (ETS 210)” koja može poslužiti kao analitički resurs za buduće intervencije u pravnom sistemu BIH.

Kako je istaknuto tokom današnjeg skupa, Konvencija koju je Vijeće ministara Vijeća Evrope usvojilo 07. aprila 2011. godine, predstavlja prvi pravno obavezujući instrument u Evropi koji ima za cilj stvaranje pravnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja i kažnjavanje počinilaca nasilja.

BiH je do sada obavila intenzivne aktivnosti na promoviranju Konvencije čime je pokazana odlučnost da, uz koordinaciju vladinih institucija, kao i uz saradnju nevladinih organizacija, prihvati međunarodni dokument ovakvog značaja. Učesnici Konferencije upoznati su da je PS BiH u julu 2013. godine dala saglasnost za ratifikaciju Konvencije, a Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o njenoj ratifikaciji u augustu iste godine.

Danas je poručeno kako treba pokazati odlučnost da standarde zaštite koje Konvencija propisuje naša zemlja treba preuzeti u svoj pravni sistem. Naglašeno je i to da BiH treba pokazati još više odlučnosti i posvećenosti kako bi se ti standardi u potpunosti primijenili.

Inače, nakon što je na Ministarskoj konferenciji u Istanbulu 11. maja 2011. godine Konvencija podnesena na potpisivanje, pokrenuti su procesi u državama članicama Vijeća Evrope, ali i u drugim državama za njezino ratificiranje. Kako bi stupila na snagu, bilo je potrebno da je ratificira deset država, od čega najmanje osam članica Vijeća Evrope. Kako je rečeno, 01. augusta 2014. godine ona će stupiti na snagu zahvaljujući činjenici da je Konvenciju ratificiralo 11 zemalja.