Pozitivan pomak zabilježen u 2012. godini u samozapošljavanju žena na nivou Federacije BiH, a na nivou kantona povećanje zaposlenosti žena od 10,1% u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde govori o pozitivnim promjenama u radu službi za zapošljavanje, od pasivnih evidentičara nezaposlenih osoba koje se često prijavljuju zbog ostvarivanja materijalno-socijalnih prava ka aktivnim kreatorima i implementatorima savremenog pristupa zapošljavanju.

Aktivne politike zapošljavanja primjenjuju se kod teško zapošljivih grupa i, u pravilu, obuhvataju sljedeće poslove: a) posredovanja u zapošljavanju; b) programe obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije, odnosno razvoja osnovnih vještina za zaposlenje ili obuka za stjecanje konkretne stručnosti; c) programe kreiranja radnih mjesta kroz subvencioniranje zapošljavanja, javne radove i razvoj mikropreduzeća, tj. pomoć u samozapošljavanju. Aktivne politike zapošljavanja treba da prati odgovarajući budžet, pa je, s tim u vezi, značajna koordinacija aktivnosti na uvođenju rodno odgovornog budžetiranja koje je provedeno u istom periodu. Naime, Vlada Federacije BiH je realizirala Akcioni plan za gender odgovorno budžetiranje (APGOB) u pilot-sektorima – rad i zapošljavanje – koji su ocijenjeni kao strateški prioritet. Pod vodstvom Gender centra Federacije BiH, a u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija (FMF), uključeni su programi/transferi/mjere Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ), Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (FMRSP) i Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta (FMRPO) i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Radi provođenja GOB-a, urađena je analiza sljedećih programa:

  • za FMPVŠ: Program za sektor poljoprivrede – Potprogram Ruralni razvitak- Mjera: Dopunske aktivnosti,
  • za FMRSP: Program za sektor rada i upošljavanja – transfer za implementaciju mjera iz Akcijskog plana za implementaciju Strategije za zapošljavanje u FBiH,
  • za FZZZ: Program aktivnog zapošljavanja – aktivnosti koje direktno provodi FZZZ (zapošljavanje povratnika, Roma, invalida, mladih),
  • za FMRPO: Program za razvoj i preduzetništvo.

Budući da je praćenje podataka razvrstanih prema spolu pri svakodnevnom planiranju i izvještavanju, kao i postojećim evidencijama u ministarstvima i Zavodu osnovni preduvjet za rodnu analizu i uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, u okviru APGOB-a uvedene su mjere za praćenje podataka prema spolu u navedenim pilot-ministarstvima i Zavodu. Tako je FMPVŠ za praćenje podataka razvrstanih po spolu u postojećim evidencijama, a značajno postignuće je uspostavljanje Registra poljoprivrednih gazdinstava u FBiH na osnovu obrazaca koji omogućavaju gender statistiku. FMRSP je uvelo mjere kojima se osigurava da periodične informacije o broju zaposlenih i nezaposlenih osoba i plaćama u Federaciji BiH sadrže i gender razvrstane pokazatelje kako zahtijevaju odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova BiH. U FMRPO uspostavljena je evidencija pristiglih zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava razvrstanih prema spolu.

Federalni zavod za zapošljavanje je izvršio potrebne aktivnosti za usklađivanje statističkih i drugih dokumenata sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH. Posebno je značajno razvrstavanje statistike prema spolu u analizi učinka mjera aktivne politike, gdje se dobivaju podaci o učešću žena i muškaraca među nezaposlenim osobama u svim ciljnim grupama, što je važno za dalje statističke analize i stvaranje detaljnije slike o statusu isključenih grupa na tržištu rada, a što je temelj za posebne mjere za otklanjanje neravnopravnosti spolova u ovoj oblasti. To je omogućilo uvođenje programa za smanjenje nezaposlenosti žena, kojih ima više od muškaraca na evidenciji nezaposlenih osoba u Federaciji BiH, a programom u koji je uvedeno gender odgovorno budžetiranje uvećani su osnovni iznosi podsticajnih sredstava za zapošljavanje žena radi dostizanja ravnopravnosti na tržištu rada. Jedan od programa koji je realizirao Federalni zavod za zapošljavanje, kao jednu od mjera navedene strategije, jeste program po kojem su posebno podržani poslodavci koji će osobe zaposlene prema programu zadržati na duži period, i to za zapošljavanje u periodu od 15 mjeseci sa 10%, 18 mjeseci sa 15%, 23 mjeseca sa 18% i na neodređeno vrijeme sa 20%. Za realizaciju ovog programa odobrena su sredstva u iznosu od 4.617.806,80 KM za zapošljavanje 1.647 osoba kod 366 poslodavaca. Do kraja 2012. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 548.094 KM.[1]

Strategijom zapošljavanja u FBiH 2009-2013. godine[2] predstavljen je, također, sveobuhvatan, moderan i gender odgovoran policy dokument. Na osnovu analize stanja ženskog radno sposobnog stanovništva sa ciljem povećanja stopa zaposlenosti prioritetno grupe neaktivnih žena, donesen je niz afirmativnih mjera: provođenje kampanje za aktiviranje žena na tržištu rada kroz registriraciju, uključivanje grupe neaktivnih žena u programe aktivnih mjera, a prepreke za veću aktivnost žena prepoznate su u postojanju diskriminacije po osnovu spola na tržištu, nedovoljnom povezivanju obrazovanja i tržišta rada, te nemogućnosti usklađivanja obaveza na poslu i u porodici. Na osnovu ove strategije provedeni su i programi zapošljavanja i samozapošljavanja žena putem kantonalnih službi za zapošljavanje sa fokusom na određene grupe žena (neaktivne obeshrabrene žene starosti 15-49 godina, domaćice 25-49 godina, samohrani roditelji, roditelji djeteta s posebnim potrebama, žene žrtve nasilja itd.)[3].

[1]Federalni zavod za zapošljavenje (2013), Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu, str. 14.

[2]Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (2008), Strategija zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2009-2013. god.

[3]Program sufinansiranja zapošljavanja „Prilika za sve“ (1.647 osoba).