Odražana konferencija  „Lokalni pristupi prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici sa fokusom na nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini“ u organizaciji saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini.

Konferencija je imala za cilj da ponudi smjernice za jedinice lokalnih samouprava o prioritetnim mjerama i zakonskim obavezama u adresiranju ovog ozbiljnog društvenog problema. Ista je realizacije odredbi prema Platformi za rodnu ravnopravnost a koju je Savez općina i gradova Federacije BiH pokrenuo prošle godine.

Sanja Krunić iz Saveza opština i gradova Republike Srpske navodi kako su oba saveza u BiH uspostavili Mrežu gender koordinatora iz svih lokalnih zajednica koji međusodno razmjenjuju potrebne podatke i prakse.

„Mi smo svi oslonjeni jedni na druge, i uz pomoć ove Mreže olakšana nam je komunikacija i razmjena praksi, kako bi se uspostavio isti odnos prema žrtvama u svim lokalnim zajednicama“, kaže Krunić.

„Za Platformu su veoma bitni i gender akcioni planovi, koje polako usvajaju općine i gradovi, te se nadam boljem provođenju ovih planova“, kaže Mirela Čaušević,  koordinatorica za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova FBiH.

Predstavnice Gender Centar Federacije BiH imale su priliku da uzmu učešće u dva panela i to na temu o ključnim strateškim dokumenta koji su od značaja za  jedinice lokalne samouprave u kontekstu ravnopravnosti polova i nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Diskusija se odvijala u pravcu razmjene praksi u radu kantonalnih koordinacionih tijela za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici; inicijativama za izradu lokalnih Gender akcionih planova; integracija pitanja ravnopravnosti polova u lokalne strategije razvoja oćina i gradova te donošenjem konkretnih preporuka za unapređenje saradnje gender institucinalnih mehanizama i jedinica lokalne samouprave u kontekstu realizacije prioriteta SDG 5 – ravnopravnost spolova.