Nakon uspješno okončanih aktivnosti na implementaciji zakonskih odredbi usvojen je Plan spolne ravnopravnosti u J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo. To je prvi dokument ovakve vrste u Društvu i odnosi se na implementaciju odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova BiH. Bitno je naglasiti da je J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo prva kompanija i prvo javno preduzeće u BiH koje je donijelo ovakav dokument i izrazilo opredijeljenje za primjenu perspektive rodne ravnopravnosti u svim politikama, procesima i aktivnostima ovog javnog preduzeća.

U saradnji sa Gender Centrom Federacije BiH, a uz podršku FIGAP II programa, krajem prošle godine su započete aktivnosti na izradi Plana spolne ravnopravnosti u J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo. Prvi korak je bio potpisivanje Memoranduma o saradnji između  Gender Centra Vlade F BiH i J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo kojim je definiran metodološki pristup za izradu Plana koji je podrazumijevao:

  • Izradu detaljnog upitnika o broju zaposlenih i distribuciji žena i muškaraca na radnim mjestima;
  • Analizu zakonskog i regulatornog okvira sa fokusom na interne akte Društva;
  • Identificiranje barijera i nejednakosti s obzirom na spol u praksi u Društvu;

Popunjavanje samog upitnika je obuhvatilo opće informacije o ljudskim resursima (Politike i prakse u oblasti ljudskih resursa, broj i struktura zaposlenih, prosječna plata, radno iskustvo, fleksibilnost u pogledu radnog vremena, porodiljsko odsustvo (majke, očevi), beneficije za zaposlene žene i muškarce i sl.) kao i informacije o edukacijama sa fokusom na specifične oblasti vezane za prevenciju uznemiravanja i diskriminacije, postupanje u situacijama rodno zasnovanog, porodičnog ili partnerskog nasilja i sl. Bitan segment koji je takođe preispitan je radno okruženje, infrastruktura prilagođena za žene i muškarce, zaštita zdravlja i sigurnosti na radu, rodno-osjetljiva analiza rizika po zdravlje za svako radno mjesto, lična zaštitna oprema i sl.

Analiza koja je urađena je pokazala da interni akti Društva ne sadrže prepreke u smislu diskriminacije ili podsticanja rodne segregacije, kako prilikom zapošljavanja, tako i u toku rada, u pogledu mogućnosti napredovanja i obavljanja rukovodećih zadataka. Organizacijska kultura Društva pokazuje da postoji razumijevanje tematike i iskazano poštovanje prema ravnopravnosti spolova. Žene na rukovodećim mjestima su dobro prihvaćene i nema prepoznatih prepreka za njihovo napredovanje. Takođe nije utvrđeno postojanje slučajeva seksualnog uznemiravanja. Sve su ovo činjenice koje nas ohrabruju i potiču da idemo u pravcu stalnog unaprijeđenja spolne jednakosti u Društvu“, rekao je direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Alan Bajić.

Plan spolne ravnopravnosti zasniva se na obavezama sveobuhvatnog zakonskog okvira za rodnu ravnopravnost u Bosni i Hercegovini kojim se uređuje zabrana diskriminacije na radu  i zaštita ličnog integriteta zaposlenih, uključujući zaštitu od uznemiravanja,  ali i dozvoljavaju privremene posebne mjere za unapređenje ravnopravnosti spolova u onim oblastima i pitanjima gdje se analizom uoče velike razlike u korist jednog spola.