Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine kao koordinator izrade i praćenja provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici organizovao je radni sastanak Izvršnog tima za izradu Strategije s ciljem ažuriranja Strategije za prevenciju nasilja u porodici za novi vremenski okvir 2024.-2027. Kako bi se unaprijedio odgovor na slučajeve nasilja, te implementirale aktuelne preporuke GREVIO komiteta za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provedbu odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila je ovo radno tijelo, koje osim Gender Centra Federacije BiH čine i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo kulture i sporta, te Federalni zavod za programiranje razvoja, da ažurira ova strateški dokument. Strategijom se kroz definisane prioritete i mjere osigurava sistemsko preventivno djelovanje, unapređenje postupanja u slučajevima nasilja, zaštita žrtava i kontinuirana koordinacija u ovoj multisektorskoj oblasti.