sastanak1

Agencija za ravnopravnost spolova BiH u saradnji sa OSCE Misijom u BiH je danas organizirala sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija u BiH. Sastanku se odazvalo 14 nevladinih organizacija iz Sarajeva, Mostara, Viteza, Bihaća i Modriče, a predhodio mu je niz aktivnosti koje je Agencija u toku 2014. pokrenula u saradnji sa OSCE Misijom u BiH, ali i sa mnogim drugim partnerima, od kojih su mnogi i bili prisutni danas. Glavni cilj sastanka je bilo mapiranje inicijativa nevladinih organizacija, usmjerenih na unaprijeđenje položaja i povećanje broja žena u političkom i javnom životu BiH, te je svaka od organizacija predstavila trenutne i planiranje aktivnosti i projekte. Dogovorene su zajedničke sinergije između Agencije i nevladinih organizacija.

Potrebno je naglasiti da je sastanak predstavljao dio aktivnosti projekta „Povećanje opredjeljenosti političkih stranaka za ravnopravnost spolova“, a kojeg implementira Agencija za ravnopravnost spolova BiH u saradnji sa OSCE Misijom u BiH.  Pored ostalih aktivnosti predviđenih Projektom, okosnicu sačinjava „Izjava o opredjeljenosti ravnopravnosti spolova za političke partije“, koja je i predstavljena na ovom sastanku. Izjava je dostavljena na potpisivanje političkim partijama u BiH i Agencija će uskoro prezentirati potpisnice iste. Promoviranje Izjave u socijalnim medijima je također bila jedna od tema današnjeg sastanka, te su predstavnici OSCE-ovog Ureda za odnose sa javnošću prisutnima prezentirali upotrebu socijalnih medija s ciljem promocije.  Predstavljeni su hashtag-ovi koji će se koristiti u promociji Izjave, #jaglasam, #jabiram.

Agencija je pozvala nevladine organizacije da u narednom periodu zajednički djeluju u sprovođenju ciljeva i prioriteta povećanja participacije žena u Izborima 2014, ali i dugoročnije.