Dana 09. i 10.6.2021. godine u Mostaru, Gender Centar Federacije BiH je u saradnji sa Koordinacionim tijelom za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u HNK, održao dvodnevnu multisektorsku edukaciju za predstavnike institucija i nevladinih organizacija.

Multisketorska edukacija je organizirana u okviru realizacije USAID projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“.

Dosadašnja iskustva su pokazala da se najefikasniji rezultati u radu na prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici postižu kroz zajedničko i sveobuhvatno djelovanje policije, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, pravosuđa i nevladinih organizacija koje djeluju u ovoj oblasti.

Na održanoj multisektorskoj edukaciji koja je obuhvatala oblast rada: policije, pravosuđa, socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja i sigurnih kuća prisustvovali su predstavnici centara za socijalni rad/službe socijalne zaštite u HNK, Domova zdravlja Mostar i Stari Grad Mostar, Doma zdravlja CMZ Konjic, KB Dr.Safet Mujić Mostar, Policijskih uprava iz HNK, Pedagoškog zavoda HNK,  Zavoda za školstvo HNK, NVO Žena BiH, NVO Vaša prava BiH ured u Mostaru, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK i Gender Centra Federacije BiH.