Događaj je organizovan u sklopu projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada”, koji provode fondacije “Infohouse” i “Lara”, a finansira Delegacija Evropske unije u BiH. Cilj projekta je direktno doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada.

Direktorica Fodnacije “Infohouse” Dženana Alađuz kazala je da okrugli sto ima za cilj prezentirati podatke i razmijeniti iskustva o najčešćim oblicima diskriminacije s kojima se žene susreću na radnom mjestu.

– Tržište rada još uvijek nije dovoljno senzibilizirano za potrebe žena koje dolaze iz ranjivih kategorija. Istraživanja ukazuju da se poslodavci teže odlučuju na zaposlenje žena koje su žrtve nasilja, imajući u vidu da krug nasilja nikada ne prestaje. Poslodavci rjeđe zapošljavaju žene koje još uvijek nemaju djecu i tu se onda često postavlja skriveno pitanje da li žena planira rađati u naredne dvije godine – kazala je Alađuz.

Napominje da samo jedna kompanija u FBiH ima nultu toleranciju na seksualno uznemiravanje, a to je Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Predstavnica Gender centra Vlade Federacije BiH Lejla Hodović naglašava da je na tržištu rada primjetna očigledna neravnopravnost.

– BiH je u segmentu učešća žena na tržištu rada zadnja u Evropi i na tome moramo svi raditi. Jedan od mehanizama za to je kreiranje zdravog radnog okruženja u skladu sa zakonima i Ustavom u BiH. Vlada FBiH je donijela odluku o nultoj toleranciji na seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, dok istraživanja ukazuju da je 27 posto žena doživjelo neki vid seksualnog uznemiravanja – podvukla je Hodović.

Napominje da je pozitivnu praksu Vlade FBiH potrebno prenijeti i na realni sektor, na čemu će se raditi kroz različite projekte u narednom periodu.

Međunarodni aerodrom Sarajevo 2021. godine uspostavio je Memorandum o saradnji sa Gender centrom Vlade FBiH, kojim je jasno naznačeno šta treba uraditi da se u ovoj kompaniji unaprijedi spolna ravnopravnost.

Menadžerica informacijskih sigurnosti Međunarodnog aerodroma Sarajevo Edita Sulejmanović ističe da je izrađen plan ravnopravnosti spolova, te obavljen niz analiza i intervjua sa zaposlenicima Aerodroma i preispitivanja procesa rada na osnovu kojih se došlo do podataka za izradu plana spolne ravnopravnosti.

– Tačno smo identificirali sve ono što je bilo potrebno da uradimo kako bi unaprijedili spolnu ravnopravnost u kompaniji, a usvojili smo i politiku nulte tolerancije prema seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu – kazala je.

Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić je rekao da Udruženje odbacuje svaku vrstu diskriminacije po bilo kom osnovu, jer, kako je kazao, opće je poznato da se vrijednost i dostignuća modernih kompanija, pored uspjeha u poslovanju, pokazuju i dostignutim nivoom zaštite ljudskih prava.

– Ocjena ljudskih prava u kompanija prati ocjenu stanja ljudskih prava u društvu. Ukoliko želimo unaprijediti stanje u ovoj oblasti društvo mora učiniti mnogo više – izjavio je Nenadić.