U kontekstu dvadesete godišnjice Četvrte svjetske konferencije o ženama i usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje Agencija za ravnopravnost spolova BiH  u saradnji i uz podršku UN WOMEN je pokrenula proces pregleda napretka u provođenju Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje za Bosnu i Hercegovinu “Peking +20”.

Pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje je usvojena na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama, koja je održana 15. septembra 1995. godine. Osnovni cilj Pekinške deklaracije je unapređivanje „ciljeva jednakosti, razvoja mira u korist svih žena u svijetu i u interesu čovječanstva u cjelini“. Platforma za akciju se bavi prije svega otklanjanjem prepreka za ravnopravno učešće žena u ekonomskom, kulturnom i političkom odlučivanju, kao i za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca u privatnom i javnom životu.

Agencija za ravnopravnost spolova BIH organizira 5 sastanaka sa organizacijama civilnog društva kako bi se glas žena i muškaraca Bosne i Hercegovine reflektirao u izvještaju koji će biti predstavljen na 59. sjednici Komisije o statusu žena Ujedinjenih naroda 2015. godine.

Prvi inicijalni sastanak bit će održan u Sarajevu nakon čega će se organizovati dodatna tri konsultativna sastanka u Tuzli, Banja Luci i Mostaru te jedan završni sastanak sa validaciju nacrta izvještaja.

Ciljevi  inicijalnog sastanka su:

  • Upoznavanje sa procesom izrade izvještaja po Pekinškoj deklaraciji i Platformi za djelovanje 20+,
  • Definisanje ključnih prioriteta za izradu Izvještaja,
  • Definisanje ključnih prioriteta koji se odnose na prilike i izazove u provedbi Platforme za djelovanje i dodatnim prioritetima, uključujući i preporuke za ojačavanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena prema Održivim ciljevima razvoja i planu za razvoj nakon 2015.

Ciljevi tri konsultativna sastanka su:

  • Raspravu povodom prvog nacrta pregleda napretka koji će pripremiti Agencija za ravnopravnost spolova BIH na osnovu dostupnih podataka i na osnovu ključnih prioriteta definiranih na incijalnom sastanku
  • Pribavljanje i dopune nacrta izvještaja koji će pripremiti Agencija za ravnopravnost spolova BIH
  • Detaljna rasprava u vezi sa ključnim prioritetima koji se odnose na prilike i izazove u provedbi Platforme za djelovanje i dodatnim prioritetima, uključujući i preporuke za ojačavanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena prema Održivim ciljevima razvoja i planu za razvoj nakon 2015

Završni sastanak koji će biti održan će se fokusirati na završni tekst izvještaja i bit će prilika da:

  • Sve organizacije daju svoj stav o konačnom izvještaju i prioritetima koji su utvrđeni;
  • Se osigura opredijeljenost svih aktera u društvu da djeluju ka realizaciji definiranih prioriteta;
  • Osigura umrežavanje između organizacija civilnog društva, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova i međunarodnih organizacija u kontekstu buduće saradnje na provođenju prioriteta.

Dokumenti:

Pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje

SMJERNICE ZA IZRADU PREGLEDA O NAPRETKU (IZVOD , dio I, stranice 2-5)