Broj: 03-34-94-3/15

Sarajevo, 26.10.2015. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU HOTELSKIH USLUGA (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

Na temelju članka. 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon) i odredaba Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik BiH“, broj 104/14), pozivamo Vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja i ugostiteljskih usluga u Sarajevu. Postupak javne nabavke će se provesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni na osnovu Zakona i ovom tenderskom dokumentacijom.

 1. Opšti podaci
  • Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Hasana Kikića 18., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 4200787230001

Telefon: 033/665-883 i 033/211-785

Fax: 033/265-200

E-mail: protokol@gcfbih.gov.ba

1.2. Podaci o kontakt osobi

Ime i prezime: Bekim Medunjanin

Telefon: 033/665-883

Fax: 033/265-200

E-mail: bekim.medunjanin@gcfbih.gov.ba

U trenutku pokretanja predmetnog postupka javne nabavke ne postoje privredni subjekti sa kojima je ovaj ugovorni organ u sukobu interesa i sa kojima ne može zaključivati ugovore o predmetnoj javnoj nabavci u smislu članka 52. Zakona.

 1. Podaci o postupku javne nabavke

Javna nabavka će se izvršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“ broj 104/14 ).

Vrsta ugovora: Ugovor o javnoj nabavci usluga.

Ugovorni organ je omogućio neograničen i direktan pristup kompletnoj tenderskoj dokumentaciji, bez naknade, na internet adresi: www.gcfbih.gov.ba

Kriterij za za izbor ponude: dodjela ugovora je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude.

 1. Predmet nabavke

Predmet nabavke:

 • Usluge hotelskog smještaja na području kantona Sarajevo za period 30.11.-04.12.2015. godine – Lot 1 (jednokretno izvršenje usluge)
 • Usluge hotelskog smještaja – Lot 2 (sukcesivno izvršenje usluge)

Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV kod) 55100000-1: Hotelske usluge

Nabavka predviđena planom nabavki pod rednim brojem: II -7.

Nabavka pokrenuta odlukom o pokretanju postupka pod brojem 03-34-49/15 od 26.10.2015. godine.

3.1. Opis predmeta nabavke (tehnička specifikacija) – LOT 1

Usluge hotelskog smještaja u Sarajevu.

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja na području Kantona Sarajevo za potrebe Gender Centra FBIH sukladno Aneksu I – Obrazca za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog poziva;

Gender Centar FBIH organizira dvodnevnu konferenciju u razdoblju od 30.11. do 04.12. 2015. godine (jednokratno izvršenje usluge) i u tu svrhu nam je potrebno slijedeće:

–           hotelski smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim klimatiziranim sobama, polupansion (doručak-večera), direktan brzi internet pristup u sobama. Mogućnost smještaja u jednokrevetnim sobama. Usluga obuhvata smještaj u hotelu, sa logističkom podrškom dobavljača usluge, uz obezbjeđen ručak sa osvježenjem i osvježenje tokom trajanja konferencije (3 kafe pauze i 3 osvježenja za učesnike) za maksimalno stotinu (100) osoba, prema specifikaciji datoj u prilogu, na raspolaganju u razdoblju od 30.11. do 04.12.2015. godine;

;

–  tehnički opremljene jedna kongresna dvorana sa minimalno po 100 sjedećih mjesta za korištenje u razdoblju 30.11. – 04.12.2015. godine sa (laptop ili kompjuter u funkciji sa mogućnošću korištenja aplikacije MS Power Point, projektor i platno za projektovanje slike, sa 100 sjedećih mjesta sa stolovima ili ekvivalentnom podlogom za pisanje za svako sjedeće mjesto, razglas sa dva statična i jednim mobilnim (wireless) mikrofonom.;

–  da istovremeno može smjestiti u sobe do 80 osoba;

–  osiguran parking;

–  da raspolaže sa restoranom ( doručak – ručak – večera), (kapacitet 100 gostiju).

Odgovarajuća kategorizacija hotela sa tri ili četiri zvjezdice.

Pošto nije poznat tačan broj osoba koje će sudjelovati na konferenciji, ponuđači svoju cijenu iskazuju jedinično tj. po cijeni jedne jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa punim pansionom i cijeni korištenja kongresne dvorane.

Maksimalna ukupna vrijednost ugovora može iznositi do 15.000,00 KM, ovisno o broju prijavljenih sudionika na konferenciji.

3.2. Opis predmeta nabavke (tehnička specifikacija) – LOT 2

Usluge hotelskog smještaja na području Bosne i Hercegovine.

Predviđena sukcesivna nabava usluga hotelskog smještaja u periodu Novembar.2015 – Novembar. 2016. godine za smještaj uposlenika Gender Centra FBIH;

–  Smještaj u jednokrevetnim sobama (noćenje s doručkom)

–  Odgovarajuća kategorizacija hotela sa tri ili četiri zvjezdice

–  Maksimalna ukupna vrijednost ugovora može iznositi do 5.000,00 KM, ovisno o broju noćenja.

U ponudi dobavljač treba navesti cijenu poplupansiona u jednokrevetnoj sobi sa boravišnom taksom i osiguranjem, kao i cijene ugostiteljskih usluga.

Uz ponudu obavezno dostaviti i izjavu o uslovima i načinu plaćanja, broj žiro računa i naziv banke .

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine će izvršiti plaćanje u roku od 15 dana od datuma isporuke usluge i ispostavljanju fakture dobavljača. Dobavljač može ponuditi i povoljniju varijantu plaćanja.

 1. Tehničke specifikacije predmeta nabavke

Tehnička specifikacija predmeta nabavke je sastavni dio ovog poziva i data je u prilogu (Aneks I) poziva.

 1. Period na koji se zaključuje ugovor

Ugovor za nabavku usluga hotelskog smještaja zaključuje se na period do 31.10.2016. godine.

 1. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 

Lot 1 – Usluge hotelskog smještaja u Sarajevu.

 

Kvalifikacijski uslovi koje ponuđači moraju ispuniti da bi sudjelovali u predmetnom postupku javne nabavke su:

 1. Da su registrirani za obavljanje predmjetne djelatnosti (čl. 46. Zakona o javnim nabavkama)

Dokaz (dokument) o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao firmu, a kojom se dokazuje njegovo pravo da se profesionalno bavi određenom djelatnošću koja je predmet javne nabavke (Rješenje o upisu u sudski registar ili drugi ekvivalentni dokument – original ili ovjerena kopija.

 

 1. Da je ponuđač tehnički opremljen sukladno zahtjevima iz ovog poziva (član 50. Zakona o javnim nabavkama)

 

U svrhu ispunjavanja ovog dokaza, ponuđači trebaju dostaviti Izjavu o ispunjavanju uslova tehničke i profesionalne djelatnosti iz ovog zahtjeva za dostavu ponuda. Izjava se dostavlja u formi u utvrđenoj Aneksom II ovog zahtjeva za dostavu ponuda.

Lot 2 – Usluge hotelskog smještaja u Federaciji BiH.

 

Kvalifikacijski uvjeti koje ponuđači moraju ispuniti da bi sudjelovali u predmetnom postupku javne nabavke su:

 1. Da su registrirani za obavljanje predmjetne djelatnosti (čl. 46. Zakona o javnim nabavama)

Dokaz (dokument) o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao firmu a kojom se dokazuje njegovo pravo da se profesionalno bavi određenom djelatnošću koja je predmet javne nabavke (Rješenje o upisu u sudski registar ili drugi ekvivalentni dokument-original ili ovjerena kopija.

 

 1. Da je ponuđač tehnički opremljen sukladno zahtjevima iz ovog poziva (članak 50. Zakona o javnim nabavkama)

U svrhu ispunjavanja ovog dokaza, ponuđači trebaju dostaviti Izjavu o ispunjavanju uvjeta tehničke i profesionalne djelatnosti iz ovog zahtjeva za dostavu ponuda. Izjava se dostavlja u formi u utvrđenoj Aneksom II ovog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

 

 

 1. Sadržaj ponude

 

Ponuđači su obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Ponudu sačinjenu na Obrascu za cijenu ponude koju je ponuđač dužan popuniti, potpisati i ovjeriti sa cijenama bez uračunatog PDV-a, posebno iskazanim PDV-om i ukupnom cijenom sa uračunatim PDV-om izraženo u KM kako je dato u Aneksu I;
 2. Popunjen obrazac za dostavu ponude (Aneks II);
 3. Dokaz (dokument) o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao firmu a kojom se dokazuje njegovo pravo da se profesionalno bavi određenom djelatnošću koja je predmet javne nabavke (Rješenje o upisu u sudski registar ili drugi ekvivalentni dokument)
 4. Potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačka e) Zakona o javnim nabavkama (Aneks III);
 5. Ovjeren i popunjen Nacrt ugovora (svaku stranu nacrta ugovora koji je dat uz zahtjev za dostavu ponuda, ponuditelj je dužan popuniti, parafirati te priložiti uz ponudu (Aneks IV).

 

 1. Kriterij za dodjelu ugovora

 

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

 

 1. Zahtjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog tijela moraju biti napisani na jednom od služenih jezika u BiH.

Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi ponuditelj mogu biti napisani na drugom jeziku, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je ponuda napisana.

 

 1. Zahtjevi vezani za ponudu

 

Dobavljač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavom ponude.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom). Sve ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge ili sl. koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno.

 

Ponuda se dostavlja u orginalu na kojem će čitko pisati: „PONUDA ZA NABAVU HOTELSKIH USLUGA BROJ: 03-34-94-3/15 – NE OTVARAJ“

 

U lijevom gornjem uglu pošiljke mora biti naznačen naziv i adresa ponuđača.“

 

 

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog tijela: Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hasana Kikića 18, 71000 Sarajevo.

 

Alternativna ponuda nije dozvoljena. Blagovremenom se smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponuda prispjele na Protokol Gender Centra FBIH bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane već će neotvorene biti vraćene ponuđaču.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može izmijeniti, dopuniti ili povući svoju ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude na način koji je određen za podnošenje ponuda na adresu ugovornog tijela sa naznakom: „izmjena/dopuna/povlačenje ponude za nabavu hotelskih usluga broj 03-34-49-3-1/15.

 

Ugovorno tijelo cijeni da u predmetnom postupku nema potrebe pregovaranja.

 

 1. Mjesto, vrijeme i otvaranje ponuda

 

Rok za dostavu ponuda je 20.11.2015. godine u 12:00 sati.

 

Ugovorno tijelo će nakon isteka roka za prijem ponuda izvršiti otvaranje i analizu istih i obavijesiti će ponuđače o rezultatu postupka nabavke, a Odluku objavati na svojoj web stranici.

 

PRILOZI:

 1. Obrazac za cijenu ponude (Aneks I)
 2. Obrazac za dostavu ponude (Aneks II)
 3. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačka e) Zakona o javnim nabavkama (Aneks III)
 4. Nacrt ugovora (Aneks IV)

 

R A V N A T E LJ I C A

 

Ana Vuković

KOMPLETNA TENDERSKA DOKUMENTACIJA DOSTUPNA NA SLJEDEĆEM LINKU.