Broj: 03-34-350/17

Sarajevo, 31.08.2017. godine

U skladu sa članom 60. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Herrcegovine („Službene novine Federacije BiH”, Broj 35/05), člana 18. stav (1), člana 87. stav (2) i člana 88. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/14), ravnateljica Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine d o n o s i,

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA – NABAVKA USLUGA

 Član 1.

 Ugovorni organ Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa ukazanom i planiranom potrebom, pokreće Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga – Savjetodavne usluge izrade projekta „Jačanje ROB inicijative u Federaciji BiH za podršku implementaciji GAP BiH 2013-2017. godine“ i to:

  1. Podrška Ministarstvu kroz razvoj, implementaciju i monitoring rodno odgovornih budžetskih politika i izrade rodno odgovornih akcionih planova. Ovo će uključivati izradu i implementaciju procesa rodne ravnopravnosti kroz rodno odgovornu analizu svih budžetskih izdvajanja Ministarstva u cilju osiguranja rodno ravnopravne raspodjele sredstava. Fokus će biti na programima koji podržavaju samozapošljavanje i ekonomsko osnaživanje žena (ruralni razvoj i turizam).

1.1.1.    Osmišljavanje obuka/radionica i priprema materijala za obuku;

1.1.2.    Realizacija obuke i radionice radnim grupama unutar Ministarstva vezano za komponentu rodne ravnopravnost;

1.1.3.    Pružanje tehničke pomoći Ministarstvu (aktivnost koju će se raditi zajedno predstavnici Gender centara FBiH i tehničke pomoći) – jačanje kapaciteta kroz „obuke na poslu“;

1.1.4.    Razvoj detaljnog ROB akcionog plana Ministarstva;

1.1.5.    Priprema i evaluacija rezultata treninga;

1.1.6.    Priprema i izrada nacrta preporuka;.

  1. Podrška Ministarstvu da osigura neophodan okvir internih politika za primjenu ROB-a kao dio aktivne politike i budžetskog procesa Ministarstva (što uključuje politike, interne procedure rada, itd.)

1.2.1.    Analiza postojećeg stanja;

1.2.2.    Osmišljavanje obuka/radionica i priprema materijala za obuku;

1.2.3.    Realizacija obuke i radionice radnim grupama unutar Ministarstva;

1.2.4.    Razvoj detaljnog akcionog plana provedbe rodno odgovornih politika (što uključuje politike, interne procedure rada, itd.)

1.2.5.    Priprema i izrada nacrta preporuka za sveukupnu primjenu rodno odgovornih politika i procedura;

Opis, obim i količina usluga koja je predmet nabavke koja se odobrava ovom Odlukom, definirani su u specifikaciji koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije za predmetnu nabavku.

  1. Jačanje kapaciteta javnih službenika koji rade na konkretnim programima u oblasti turizma i ruralnog razvoja sa naglaskom na samozapošljavanje i ekonomsko osnaživanje žena za primjenu principa i dobrih praksi rodno odgovornog budžetiranja. Razvoj i implementacija plana obuke za ključno osoblje u ministarstvu nadležno za razvoj i primjenu politika i procedura, pripremu i izradu budžeta, monitoring i evaluaciju rodno odgovornih programa.

1.3.1.    Osmišljavanje obuka/radionica i priprema materijala za obuku;

1.3.2.    Realizacija obuke i radionice radnim grupama unutar Ministarstva;

1.3.3.    Priprema i izrada nacrta preporuka;

1.4.   Uspostava jasne veze između strateških politika i budžeta Ministarstva. Ovo će se raditi kroz uspostavu jasne veze između Plana rada Ministarstva za 2017/2018.g. i Operativnog plana za implementaciju FBiH GAP-a za 2013.-2017.g., BiH GAP-a za 2013.-2017.g./ FIGAP-a, kako bi se osigurala održivost i komplementarnost svih aktivnosti, odnosno korištenja ROB-a kao mehanizma za implementaciju GAP-a u sektoru okoliša/ turizma.

  1. Unaprijeđenje rodne statistike – osigurati provedbu ROB-a u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

2.1. Jačanje rodne statistike: razvoj i implementacija postavki koje će omogućiti razvrstavanje podataka po rodu – npr. uspješno provedene aktivnosti, podaci o strukturi učešća žena u sektoru turizma – npr. vlasničkoj strukturi, upravljačkoj strukturi itd.

2.1.1.    Inicijativa uključuje postavljanje sistemskog mehanizama za prikupljanje podataka razvrstanih po rodu u sektoru okoliša/ turizma;

2.1.2.    Pružanje neophodne tehničke pomoći na izgradnji kapaciteta;

2.1.3.    Izrada i podnošenje ključnih nalaza i preporuka.

  1. Parlamentarni zastupnici traže odgovornost BiH vlada o specifičnim obavezama prema ravnopravnosti spolova i jačanja položaja žena

3.1.       Pružanje tehničke pomoći na jačanju izgradnje kapaciteta kroz stručne obuke i treninga za parlamentarne odbore i komisije (Komisija za ravnopravnost spolova, Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku, Komisiju za budžet i finansije, i grupu žena zastupnica u Parlamentu FBiH) za korištenje rodno odgovornog budžetiranja kao mehanizma za analizu budžeta.

3.1.1.    Jačanje kapaciteta zastupnika/ zastupnica o rodno odgovornim politikama i budžetiranju;

3.1.2.    Tematske radionice sa odabranim institucijama.

Član 2.

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 87., a u vezi sa članom 88, 89 i 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 3.

Predmet javne nabavke određen je Planom nabavki Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu br. 03-34-557-1/16 od 14.12.2016. godine, dodatna nabavka usluga broj 03-34-557-2/17 od 31.08.2017. godine te kao podrška provedbi Objedinjenog operativnog plana ministarstava i institucija Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2013 – 2017. godine usvojenom od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u augustu 2016. godine. U suradnji sa UN WOMEN agencijom pokrenuo aktivnosti za provedbu projekta: „Jačanje ROB inicijative u Federaciji BiH za podršku implementaciji GAP BiH 2013-2017. godine“.

Član 4.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 42.000,00 KM (slovima: četrdesetdviijehiljade konvertibilnih maraka), bez uračunatog PDV-a.

Član 5.

Predmetna nabavka će biti finansirana iz sredstava UN WOMEN agencije u Bosni i Hercegovini na temelju Sporazuma potpisanog između UN Women agencije i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine broj 03-49-78/17 od 20.07.2017. godine.

Član 6.

 Vrsta postupka javne nabavke je Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda i predviđeno je zaključivanje ugovora. Sastavni dio ove Odluke je tenderska dokumentacija.

Član 7.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za opšte, pravne i finansijske poslove.

Član 8.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli i službenoj web stranici Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.

R A V N A T E LJ I C A

 

Ana Vuković