POZIV  

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA I USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA 

(USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)

 

 NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine

OPIS PREDMETNE NABAVKE:

Predmet nabavke je pružanje hotelski i ugostiteljskih usluga za potrebe Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini.

RJN:55000000-0

Na ovaj postupak nabavke primjenjuje se poseban režim u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br.  39/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 66/16).

Usluge navedene u Aneksu 2. dio B. Zakona o javnim nabavkama, kategorija 1.- Hotelske usluge i ugostiteljske usluge.

Usluge smještaja, pružaju se sukcesivno, po potrebi, i odnose se na osiguranje smještaja u jednokreventnim sobama (noćenje s doručkom) u zemlji i inostranstvu.

Korespondencija koja obuhvata narudžbe, ponude, rezervacije, potvrde rezervisanih usluga i slično između Ugovornog organa i pružaoca usluga će se odvijati isključivo pismenim putem (e-mail. Faks, sl.) Kominikacija informativnog karaktera se može odvijati usmenim putem.

Kao ponuda za hotelski smještaj u inostranstvo smatra se ponuda sa otvorenom opcijom, odnosno štampani izvod sa relevantnih internet pretraživača (booking & tripadvisor, hoteli i sl.).

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE:

Procijenjena vrijednost predmentne nabavke iznosi do 32.478,63 KM bez uključenog PDV-a.

KRITERI ZA DODJELU UGOVORA:

Ugovoreni organ će izbor između dostavljenih ponuda vršiti na osnovu svojih potreba, u skladu sa prirodom i svrhom konkretne usluge, cijeneći specifičnost i kvalitet ponude.

Kada se ukaže potreba za predmetnim uslugama, Ugovoreni organ će se pismeno obratiti odabranom ponuđaču, na način da će istom dostaviti narudžbenicu. U tom slučaju, račun ili faktura smatrati će se zaključenim ugovorom (obzirom da vrijednost usluge ne prelazi iznos za koji se ne treba zaključivati ugovor).

Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu sa PDV-om.

NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

Ponuđači snose sve troškove ponude u vezi sa pripremom i podnošenjem svojih ponuda.

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa ovim Pozivom, te se mogu dostaviti putem e-maila, faxa ili pošte na adresu Ugovorenog organa.

Da bi učestvovao u proceduri javne nabavke, ponuđač mora biti sposoban za obavljenje profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona), odnosno registrovan za obavljanje premetne djelatnosti.

 ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA:

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine

Put života 2, 71000 Sarajevo

protokol@gcfbih.gov.ba

DA LI SE UGOVOR ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODRĐENE USLUGE ILI NA RAZDOBLJE KOJE NE MOZE BITI DUŽE OD ČETIRI GODINE:

Usluge se isporučuju sukcesivno u toku kalendarske 2021. godine.

Ugovori će se zaključivati jednokratno, a u toku 2021. godine ukupna vrijednost narudžbi ne smije preći iznos od 32.478,63 KM bez PDV-a.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDE (DATUM, VRIJEME I MJESTO:

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.12.2021

. godine do 12:00 sati.

Ovaj poziv se objavljuje na web stranici Ugovorenog organa www.gcfbih.gov.ba

POZIV _JAVNI POZIV_hotelske usluge GCFBIH 2021_PREUZMI

S obzirom da Ugovoreni organ ne raspolaže podacima koji su ponuđači preuzeli poziv sa navedene internet stranice, sve eventualne izmjene, dopune ili pojašnjenja će biti objavljana na istoj, te će se smatrati da su ponuđači obaviješteni.

KONTAKT TELEFON I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE:

Telefon:  +387 33 665 883

Faks: +387 33 265 200

E-mail adresa: protokol@gcfbih.gov.ba

Kontakt osoba: Lejla Hodović