Broj: 01-34-143/17

Sarajevo, 27.10.2017. godine

Na temelju člana 60. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, Broj 35/05), člana 64. stav (1) tačka b),. člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv (2) tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), te na temelju odredaba Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 104/14), ravnateljica Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine d o n o s i,

 ODLUKU

O PROVOĐENJU JAVNE NABAVKE

  I

Određuje se provođenje javne nabavke za pružanje hotelskih usluga smještaja, ishrane, te pružanje usluge korištenja sale za konferenciju, a za potrebe Gender Centra Federacije BiH.

II

U skladu s članom 6. Zakona o javnim nabavkama BiH i članu 8. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ procjenjuje vrijednost ugovora o javnoj nabavci usluge utvrđene u članu I ove Odluke, u iznosu od 10.400,00 KM (deset hiljada i četiri stotina konvertibilnih maraka) bez uključenog PDV-a.

III

Radi provođenja postupka javne nabavke, ravnateljica Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine će formirati posebnu komisiju za provođenje postupka javne nabavke u cilju nabavke usluga navedene u članu I ove odluke.

IV

 Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

O B R A Z L O Ž E NJ E

U cilju implementacije aktivnosti Gender Centra Federacije planiranih Sporazuma o implementaciji programa/projekta „Unaprijeđenje pristupa multi-sektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“, broj projekta: 00097576 / 00098447 / 007/2016“, zaključenog između Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), te shodno člana 64. stav (1) tačka b),. člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv (2) tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), te na temelju odredaba Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 104/14), utvrđena je javna nabavka usluga organizacije hotelskog smještaja za potrebe Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.

Period realizacije postupka javne nabavke je od ooktobra 2017. godine do decembra 2017. godine. Sredstva planirana budžetom gore navedneog UN WOMEN projekta u 2017. godini u iznosu od 12.225,00 KM su određena za nabavku usluga organizacije hotelskog smještaja za potrebe Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, a u cilju realizacije dvodnevne konferencije „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“. Na ovoj konferenciji će se prezentirati aktivnosti na provedbi Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u FBIH 2013-2017, informacije o pripremi nove strategije, Zakon o zaštiti nasilja u porodici, te obaveze, s posebnim akcentom na koordinaciona tijela, programe mjera, protokole o saradnji nadležnih institucija na nižim nivoima vlasti u FBIH (kantoni, lokalne jedinice samouprave).

Odlukom je utvrđen predmet javne nabavke, procijenjena je vrijednost ugovora o javnoj nabavci prema Zakonu o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, te shodno tome određena je vrsta postupka za dodjelu ugovora o javnoj nabavci.

Na osnovu izloženog, ravnateljica Gender Centra je odlučila kao u dispozitivu, te ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

 R A V N A T E LJ I C A

 Ana Vuković