SARAJEVO, 29. maja  – Predstavnički dom Federalnog parlamenta kasno sinoć na 11. redovnoj sjednici u Sarajevu je donio Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2024-2027. godina.

Predstavnik Gender Centra Federacije tokom izlaganja pred Predstavničkim domom Federalnog parlamenta ukazao je na neke od ciljeva i mjera koje Strategija donosi.

“Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici je okvir kojim nastojimo doprinijeti realiziranju obaveze prema Konvenciji Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulska konvencija, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala i kao država preuzela obavezu da osigura uvjete za sprečavanje nasilja, provođenje istrage, kažnjavanje počinioca nasilja i osiguranje uvjeta za reparacije žrtvama nasilja.

Strategijom je definisan strateški cilj – smanjiti nasilje u porodici, a planira se dostići kroz tri prioriteta. U okviru prevencije nastojat će se raditi na prevenciji netolerancije i nasilnog ponašanja, kao i na eliminiranju faktora rizika. U skladu sa drugim prioritetom planirane su mjere u vezi zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici, a vršit će se i adekvatne radnje sa počiniocima nasilja u porodici.  

Radit će se i na unapređenju istražnih pravosudnih radnji, te edukacija profesionalaca koji provode Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH. Također, namjera je da se jednom od mjera iz Strategije žene žrtve nasilja postanu korisnicama programa ekonomskog osnaživanja žena i treba senzibilirati poslodavce za spremnost zapošljavanja žena žrtava nasilja” – poručeno je iz Gender Centra Federacije BiH.

Za period implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. godina biti će potrebno ukupno oko 4.147.000 KM u okviru budžeta nadležnih institucija. Od toga će u federalnom budžetu za 2024. godinu biti neophodno 906.000 KM, zatim u 2025. i 2026. godini po 1.080.000 KM, a u 2027. godini 1.081.000 KM. Također navedeno je da se sredstva obezbjeđuju putem procesa izrade Dokumenta okvirnog budžeta i Budžeta FBiH, kao i trogodišnjih i godišnjih institucionalnih planova federalnih ministarstava rada i socijalne politike, zatim unutrašnjih poslova, zdravstva, obrazovanja i nauke, pravde, kulture i sporta, te Gender centra FBiH, kao implementatora, odnosno učesnika u provedbi Strategije. U mišljenju Federalnog ministarstva finansija istaknuto je da će se finansijska sredstva planirati u skladu sa mogućnostima Budžeta FBH, iz odobrenih budžeta korisnika koji su nosioci planiranih aktivnosti.

Ovu Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024. – 2027. godine u FBiH potrebno je da usvoji i Dom naroda Federalnog parlamenta na nekoj od narednih sjednica kako bi postala krovni strateški dokument za jačanje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici i nasilje nad ženama.

3011-23 STRATEGIJA H.pdf – Google disk