Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja činjenicu da će građanke i građani Bosne i Hercegovine u listopadu/oktobru 2018. godine imati priliku da ostvare svoje demokratsko pravo, da biraju i budu birane/i. Ova demokratska tekovina omogućava izbor osoba za koje biračko tijelo smatra da najbolje predstavljaju njihove interese, u oblasti javnog i društvenog života te ekonomskog prosperiteta u cjelini.

Nesporno je da su pitanja diskriminacije i neravnopravnosti žena i muškaraca, dječaka i djevojčica jedna o tema od interesa biračkog tijela Bosne i Hercegovine, jer još uvijek postoje oblasti u kojima su žene i muškarci diskriminirane i neravnopravne. Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine cijeni da postoji opravdano očekivanje biračkog tijela  – da politički subjekti predstave programe sa kojima će utjecati na neravnopravnost spolova, te da će izabrani zastupnici i zastupnice djelovati da se isti i provede.

Naime, u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovine izrađena je analiza dostupnih statutarnih i programskih ciljeva koja je pokazala da većina političkih subjekata prepoznaje ravnopravnost spolova kao jedan od osnovnih ciljeva. Pored toga analize pokazuju da većina partija ima skoro jednak broj osoba muškog i ženskog spola, da su kandidatkinje zastupljene na listama u omjerima većim od 40% ali nosioci lista dominantno su osobe muškog spola. Iz tog razloga se može zaključiti da, iako postoje de iure garancije, de facto ravnopravnost spolova u izbornom procesu nije ostvarena.

Političke partije su jedan od stubova demokratskog društva, i kao takve utiču na nivo učešća žena u politici, čime se direktno doprinosi demokratičnijem političkom procesu.

U toku predizborne kampanje za Opće izbore 2018. godine Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine poziva sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini, da:

  • Predstave programe u kojima će biti jasno definisani ciljevi u oblasti ravnopravnosti spolova i sprečavanju diskriminacije žena i muškaraca;
  • Predstave kandidatkinje, promoviraju programe, mjere i aktivnosti za ostvarivanje ravnopravnosti spolova;
  • Osiguraju i snažno podstiču kandidatkinje, jasno osude sve oblike diskriminacije žena i muškaraca, a posebno nasilje nad ženama i nasilje u porodici;
  • Osiguraju podjednako učešće kandidata i kandidatkinja u promociji programskih opredjeljenja za ravnopravnost spolova;
  • Osiguraju da kandidatkinje imaju jednaku vidljivosti u svim predizbornim aktivnostima a posebno prilikom medijskih nastupa;
  • Uzdrže se od korištenja stereotipnog predstavljanja žena i muškaraca u toku svih predizbornih aktivnosti;

S poštovanjem,