Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja činjenicu da će građanke i građani Bosne i Hercegovine u oktobru 2022. godine još jednom imati priliku da ostvare svoje demokratsko pravo da biraju i budu birane/i. Ova demokratska tekovina predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava koje omogućava izbor osoba za koje biračko tijelo smatra da najbolje predstavljaju njihove interese u oblasti javnog i društvenog života.

Mediji su vitalni i sastavni dio demokratskog procesa a posebno zbog svoje uloge u promociji demokratskih vrijednosti, poštivanja ljudskog dostojanstva, suzbijanja bilo kakvih oblika diskriminacije te promociji ravnopravnosti spolova. Ova uloga medija je potvrđena Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ br. 32/10) i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja brojne medije koji podržavaju ove zajedničke napore.

Nesporno je da su pitanja diskriminacije i neravnopravnosti žena i muškaraca, dječaka i djevojčica jedna o tema od interesa Bosne i Hercegovine. To iz razloga jer još uvijek postoje oblasti u kojima su žene i muškarci, dječaci i djevojčice diskriminirani i neravnopravni. To se posebno odnosi na period predizborne kampanje kada se ostvaruje najintenzivnija komunikacija između biračko tijela sa jedne strane i političkih partija i njihovih kandidata i kandidatkinja sa druge strane.

Ipak pored toga, teme ravnopravnosti spolova u pravilu nisu vidljive za vrijeme predizbornih kampanja, kandidatkinje dobijaju manje medijskog prostora i posljedično žene su i dalje podzastupljene u zakonodavnim tijelima i vladama na svim nivoima vlasti. Iz tog razloga se može zaključiti da, iako postoje de iure garancije ravnopravnosti spolova, de facto ravnopravnost spolova u predizbornom procesu u Bosni i Hercegovini nije ostvarena. Jedan od osnovih uzroka trenutnog stanja su predrasude i stereotipi koji postoje prema osobama muškog i ženskog spola. Dostupne analize pokazuju da su predrasude i stereotipi pristuni u našem društvu te da smo skloni svrstavanja žena i muškarca u društvene uloge kao što su, npr. ženama je mjesto kod kuće, muškarci bi trebali više da budu prisutni u profesionalnom i političkom svijetu i sl.

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine ocjenjuje da pored političkih subjekata značajnu ulogu na umanjenje uticaja predrasuda i stereotipa u toku pred-izborne kampanje mogu imati mediji. U dosadašnjim pred-izbornim kampanjama korišteni su i prenošene u javnost različite predrasude i stereotipi kao i seksizmi koji su se posebno odnosili na kandidatkinje i političarke. Korištenje predrasuda, stereotipa i seksizama je nažalost još uvijek učinkovito sredstvo za pridobivanje pažnje biračkog tijela jer se temelji na nečemu što je javnosti blisko, na što su naučeni kroz svakodnevni stereotipni prikaz žena i njihovih rodnih uloga. Umjesto da se uspoređuju po kvalifikacijama, iskustvu ili sposobnostima, o ženama – a naročito ženama u politici ili javnom životu – uglavnom se govori na osnovu njihovog izgleda, „uticaja“ njihovog bračnog druga ili slično.

Pored toga, iako je broj kandidatkinja i kandidata skoro ravnopravan, kandidatkinje dobijaju daleko manje prostora u javnim nastupima od kandidata dok se temama ravnopravnosti žena i muškaraca, dječaka i djevojčica ne pridaje dovoljna pažnja. Ne umanjavajući značaj drugih tema koje su bitne za naše društvo, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine cijeni da svi akteri u demokratskom procesu snose odgovornost za ovo stanje te da je potrebno staviti daleko veći fokus na ravnopravnost spolova. Većina političkih partija su prepoznale da je ravnopravnost spolova jedan od statutarnih i programskih ciljeva te je potrebno podržati njihova nastojanja da u toku pred-izborne kampanje te ciljeve predstave.

U toku predizborne kampanje za Opće izbore 2022. godine Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine poziva medije:

  • DA u najvećoj mogućoj mjeri podrže jedno predstavljanje kandidata i kandidatkinja SVIH političkih subjekata;
  • DA osiguraju predstavljenje programa političkih partija koji definiraju ciljeve u oblasti ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminacije žena i muškaraca;
  • DA u svojim programskim emisijama i sadržajima vezanim za izbore – pozovu političke subjekte koji će predstaviti doprinos političkih partija i njihovih izabranih i imenovanih članova/ca u oblasti ravnopravnosti spolova u prethodnim mandatima;
  • DA se uzdrže od korištenja bilo kojeg oblika seksizama ili prenošenja seksizma u javnom govoru te stereotipnog prikazivanja žena i muškaraca u toku predizbornih kampanja.