PREPORUKA ZA MEDIJE U POVODU OPĆIH IZBORA 2018. GODINE

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja činjenicu da će građanke i građani Bosne i Hercegovine u listopadu/oktobru 2018. godine još jednom imati priliku da ostvare svoje demokratsko pravo – da biraju i budu birane/i. Ova demokratska tekovina predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava i omogućava izbor osoba za koje biračko tijelo smatra da najbolje predstavljaju njihove interese u oblasti javnog i društvenog života.

Mediji su vitalni i sastavni dio demokratskog procesa a posebno zbog svoje uloge u promociji demokratskih vrijednosti, poštivanja ljudskog dostojanstva, suzbijanja bilo kakvih oblika diskriminacije, te promociji ravnopravnosti spolova. Ova uloga medija je potvrđena Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ br. 32/10) a Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja brojne medije koji podržavaju ove zajedničke napore.

Neosporno je da su pitanja diskriminacije i neravnopravnosti žena i muškaraca, dječaka i djevojčica jedna o tema od interesa Bosne i Hercegovine. To iz razloga jer još uvijek postoje oblasti u kojima su žene diskriminirane i neravnopravne, što se posebice uočava u periodu predizborne kampanje. Naime, iako je broj kandidatkinja i kandidata skoro ravnopravan, kandidatkinje dobijaju daleko manje prostora u javnim nastupima, a posljedično žene će i dalje biti podzastupljene u zakonodavnim tijelima i vladama na svim razinama vlasti.

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine ocjenjuje da pored političkih subjekata značajnu ulogu imaju i mediji koji će omogućiti promociju kandidatkinja, promovirati programe, mjere i aktivnosti za ostvarivanje ravnopravnosti spolova.

U vezi s tim, u toku predizborne kampanje za Opće izbore 2018. godine Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine izdaje Preporuku za medije, i to:

  • DA u najvećoj mogućoj mjeri podrže jednako predstavljanje kandidata i kandidatkinja svih političkih subjekata;
  • DA osiguraju predstavljenje programa političkih partija koji definiraju ciljeve u oblasti ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminacije žena i muškaraca;
  • DA u emisijama ili debatama uzmu u obzir i teme koje se odnose na  ravnopravnost spolova;
  • DA tekstove ne temelje na rodno uvjetovanim predrasudama i stereotipima na osnovu spola, bračnog i porodičnog statusa i spolne orijentacije te da ne koriste seksizam, odnosno vrijeđanje i omalovažavanje osoba na osnovu spola;
  • DA se uzdrže od javnog prikazivanja i predstavljanja bilo koje osobe na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol.