Da bi se prepoznala diskriminacija i osigurala efikasna zaštita veoma je važno prepoznati da li određena situacija zaista predstavlja diskriminaciju. U ovom dijelu je opisan način prepoznavanja diskriminacije na osnovu spola u direktnom i indirektnom obliku. Kako prepoznati seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola? Pogledajte OVDJE.

Osnovni elementi koji određenu situaciju mogu činiti diskriminacijom na osnovu spola (direktni i indirektni oblik) su:

 OSNOV ZA DISKRIMINACIJU, POSTOJANJE UPOREĐIVAČA I POSLJEDICA.

diskriminacija_elementi


OSNOV ZA DISKRIMINACIJU –
u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini zabranjeni osnovi za diskriminaciju su:

  • spol i spolna orijentacija.

Pored toga kao dodatni osnovi za višestruke oblike diskriminacije na osnovu spola mogu biti i

  • brak, trudnoća, porođaj ili korištenje prava na porodiljsko odsustvo.

POSTOJANJE UPOREĐIVAČA – različit tretman na osnovu spola podrazumijeva postojanje upoređivača ili uporedne grupe koja nema karakteristike odnosno zabranjeni osnov.

Primjeri:

  • za diskriminaciju na osnovu spola koju trpi osoba ženskog spola upoređivač biti osoba muškog spola koja se nalazi u istoj ili sličnoj situaciji;
  • za osobu ženskog spola koja trpi diskriminaciju zbog trudnoće upoređivač je osoba muškog spola ili osoba ženskog spola koja nije trudna;
  •  za osobu koja trpi diskriminaciju na osnvu spolne orijentacija osoba različite spolne orijentacije;
  • za osobu koja koristi pravo na porodiljsko odsustvo osoba/e koja/e ne koriste porodiljsko odustvo i sl.

POSLJEDICA – u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini posljedica različitog tretmana se ogleda u otežavanju ili negiranja priznavanja, uživanja ili ostvarivanja ljudskih prava ili sloboda. Prema ovoj odredbi bilo koje pravo da je zagrantovano u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine mora biti osigurano bez diskriminacije po bilo kojem zabranjenom osnovu.

Različit tretman na osnovu spola zabranjen je u javnoj i u privatnoj sferi društva, uključujući ali ne ograničavajući se na oblasti obrazovanja, ekonomije, zapošljavanja i rada, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i medijima.