Na osnovu Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, i Švedske, koju zastupa švedska Međunarodna razvojna agencija za saradnju, za podršku provođenju programa FIGAP II (2017. – 2021.) od 21.02.2018.godine i Supsidijarnog sporazuma između  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Gender centra – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine od 24.10.2018. godnine, te Pravila o organizaciji i radu FIGAP II Programa, od 18.06.2019. godine, a u skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2021.godinu, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

Produžen rok za dostavu prijava za Javni poziv

Javni poziv za prijavu konsultanata za rad u tematskim grupama u okviru izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027.

Uvod

U okviru FIGAP II Programa za razdoblje od 2018. do 2021. godine kroz realizaciju prvog programskog cilja „Uspostavljene rodno – odgovorne politike u prioritetnim oblastima (rodno zasnovano nasilje, ekonomsko osnaživanje žena, učešće u javnom i političkom životu)“ podržava se izrada Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027.

U skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) i članom 17. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17), a na osnovu Odluke o izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027. („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/21), podrška izradi nove sedmogodišnje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027 na prijedlog Izvršnog tima za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027. se realizuje kroz uspostavu i rad tematskih grupa:

 1. Prevencija;
 2. Zaštita i podrška;
 3. Istražne i pravosudne radnje.

Za potrebe izrade tematskih analiza u okviru tematskih radnih grupa produžen je rok za prijavu konsultanata za pozicije : 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 13; sa rokom dostave prijava do petka 11.06.2021. godine. 

 1. Konsultant/ica za oblast rada tužilaštva – primjena člana 222. Krivičnog zakona FBiH
 2. Konsultant/ica za oblast rada suda – primjena člana 222. Krivičnog zakona FBiH
 3. Konsultant/ica za oblast rada suda – primjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH (donošenje rješenja o izrečenim zaštitnim mjerama)
 4. Konsultant/ica za oblast rada policije – postupanje policije
 5. Konsultant/ica za oblast rada policije – provođenje i praćenje provedbe zaštitnih mjera
 6. Konsultant/ica za oblast socijalne zaštite – pružanje usluga socijalne zaštite
 7. Konsultant/ica za oblast socijalne zaštite – praćenje provedbe zaštitnih mjera
 8. Konsultant/ica za oblast obrazovanja – edukativni i preventivni programi
 9. Konsultant/ica za oblast rada zdravstva – zdravstvena zaštita
 10. Konsultant/ica za oblast zdravstva – provođenje zaštitnih mjera
 11. Konsultant/ica za oblast rada sigurnih kuća – rad sa žrtvama nasilja
 12. Konsultant/ica za oblast pravne podrške žrtvama nasilja – besplatna pravna pomoć i podrška
 13. Konsultant/ica za oblast medija – kampanje i promocija nenasilnog ponašanja

 Dokumentacija i način podnošenja prijave na Javni poziv:

 • Prijava, biografija i dokumenti kojim se dokazuju tražena iskustva se dostavljaju lično ili putem pošte u štampanom obliku, u koverti na kojoj će jasno pisati:

„Konsultant/ica za rad u tematskoj grupi – NAVESTI BROJ POZICIJE“

na adresu:

Gender Centar Federacije BiH

Ul. Put života br. 2, 71000 Sarajevo, BiH

 • Prijave se dostavljaju najkasnije do 11. 06.2021. godine. 
 • Svi aplikanti koji budu zadovoljili tražene kriterije će biti pozvani na intervju, a nakon čega će se formirati tematske grupe i definisati uloge voditelja tematskih grupa.

Cjelokupan tekst ranije objavljenog teksta Javnog poziva možete preuzeti ovdje_Javni poziv za konsultante – tematske radne grupe_opt