Radionica „Profesionalni stres i sagorijevanje“

U okviru realizacije UN Women programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizira projekat „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“.

U okviru navedenog projekta Gender Centar Federacije BiH je tokom septembra 2018. organizirao dvije radionice na temu „Profesionalni stres i sagorijevanje“.

Radionice su održane u periodu

  • -04. septembar/rujan 2018. za predstavnike institucija iz Srednjobosanskog kantona
  • -19. septembar/rujan 2018. za predstavnike institucija iz Kantona 10.

Radionice su vodile dr.sci. Kristina Sesar i dr.sci. Arta Dodaj, a sudjelovali su predstavnici centara za socijalni rad, policijskih stanica, obrazovnih ustanova, ministarstva rada, socijalne skrbi i prognanih K10, općinskog suda i kantonalnog tužilaštva.

Cilj radionice bio je da se predstavnicima institucija koji rade na pružanju zaštite i pomoći u slučajevima nasilja u porodici i nasilja nad ženama pruži podrška u prevenciji, prepoznavanju i savladavanju stresa i profesionalnog sagorijevanja.