U skladu sa članom 15.,18., 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br.  39/14) i člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Gender Centru Federacije BiH, broj: 03-34-237/19, od 10.06.2019. godine Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine pokreće postupak dodjele ugovora putem direktnog postupka u skladu sa Planom javnih nabavki za 2019. godinu, broj: 03-34-205/19 od 09.5.2019. godine za sljedeće robe i usluge:

Robe:
1.    Tečno gorivo
2.    Kancelarijski materijal i sitni inventar
3.    Štampanje publikacija

Usluge:
4.    Opravka i održavanje informatičke opreme
5.    Opravka i održavanje motornih vozila
6.    Osiguranje objekta
7.    Kolektivno osiguranje uposlenih
8.    Korištenje parking prostora
9.    Pranje službenog vozila

Zainteresovani za učešće u postupku dodjele ugovora mogu se za više informacija obratiti Gender Centru Federacije BiH, putem e-maila: protokol@gcfbih.gov.ba ili na telefon 033 665 883. Poziv ostaje otvoren do 1.07.2019. godine u 12:00.