1.1.3.     Mjera: Unaprijediti proces praćenja primjene propisa i usklađivanja sa stvarnim potrebama

U skladu sa obavezama prema članu 37. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i prema članu 19. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, Gender Centar Federacije BiH je u saradnji sa kantonalnim koordinacionim tijelima u periodu mart-maj 2023. godine realizovao radne sastanke u Bosansko-podrinjskom kantonu, Kantonu 10, Posavskom kantonu, Zapadnohercegovačkom kantonu, Srednjobosanskom kantonu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Pripremljen je Prijedlog okvira za kantonalni Program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici koji se bazira na strateškom cilju, prioritetima i mjerama Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici. Također, pružena je stručna podrška pri izradi kantonalnih programa mjera u ovim kantonima. U narednom periodu planirani su i radni sastanci u ostala četiri kantona (Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski kanton, Tuzlanski kanton i Unsko-sanski kanton).

Više informacija: https://www.federalna.ba/gender-centar-u-orasju-o-prevenciji-i-zastiti-u-slucajevima-porodicnog-nasilja-b0n4b